Transparentnost
NaslovnicaO fakultetu
Transparentnost
U cilju što bolje informiranosti studenata, ali i cjelokupnog osoblja te zainteresiranih strana, donosimo dokumente i pravilnike. Cilj je pružiti cjeloviti pregled svih dokumenata koji mogu pomoći studentima, nastavnicima i ostalim dionicima u obavljanju procesa.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13., 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Službenik za informiranje, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 12.00 sati
  • elektroničkom poštom na adresu: informacijama@efos.hr
    (Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama)

Službenik za informiranje: Igor Arežina, mag. iur.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine", broj 12/14. i 15/14.).

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation)  je uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja je stupila je na snagu 25. svibnja 2018.

Navedena Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama navedene Opće uredbe.

Na ovoj internet stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akt o zaštiti osobnih podataka Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem internetske stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Ekonomskom fakultetu u Osijeku putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbenom zapisniku Fakulteta.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ivana Rožac, mag. iur.
Adresa:Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
Telefon:  031 224 410
E-mail: zastitapodataka@efos.hr

Dokumenti i obrasci:

Opća uredba o zaštiti podataka
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ broj 42/18.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 

Interni akti Ekonomskog fakulteta u Osijeku kojima se regulira zaštita osobnih podataka:

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 
Politika zaštite osobnih podataka
Obavijest o obradi osobnih podataka prilikom korištenja sustava video nadzora

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup osobnim podacima
Obrazac 2 – Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Obrazac 3 – Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Obrazac 4 – Podnošenje prigovora
Obrazac 5 – Privola

magnifiercrossmenuplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content