24. svibnja 2024.

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto - višeg asistenta

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto - višeg asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 51/22 i 64/23).

Kandidati natječajaosim kriterija propisanih člankom 39. stavkom 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 123. stavka 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 45. stavkom 5. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člankom 29. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta).

Kandidati natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5 – Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta, koji je objavljen na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku https://www.efos.unios.hr/o-fakultetu/transparentost.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervjuu pred Povjerenstvom radi provjere motivacije i sklonosti k znanstveno-istraživačkom radu, a o mjestu održavanja razgovora/intervjua bit će obaviješteni putem elektroničke pošte Ekonomskog fakulteta u Osijeku najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua/razgovora. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu pred Povjerenstvom smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (NN br. 84/21.) i članak 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od (15) dana od dana njegova dovršetka. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku Osijek www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja podnose se u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@efos.hr  u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom: „Prijava na natječaj -viši asistent.“ 

Obrazac br. 5 – Prijava na natječaj
Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

Ostale vijesti

13. lip. 2024.

Poziv studentima za dostavu radova za Godišnju nagradu HANFE studentima

Godišnjom nagradom Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove želi se potaknuti mlade na razvoj znanstvene misli iz područja ekonomije te dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima. Cilj je potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu:...
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content