Izbornik

OBZOR 2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014.-2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020. Jedan od strateških ciljeva Vlade RH je povećati apsorpciju sredstava dostupnih za istraživanje i razvoj putem programa koje izravno financira Europska unija. Iz rezultata srednjoročne evaluacije sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u programu Obzor 2020. vidljivo je da je participacija hrvatskih prijavitelja relativno niska. Analiza upitnika koje je provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u prvoj polovici 2017. godine pokazala je da korisnici kao jedan od razloga nesudjelovanja navode nepoznavanje Programa, odnosno nedostatnu podršku svoje ustanove za prijavu na Program te nedovoljno razvijene administrativne kapacitete. Dodatni razlozi prepoznati u navedenoj analizi uključuju teškoće u pronalaženju međunarodnih partnera, ali i nisku osobnu motivaciju za prijavu na natječaje u okviru Obzora 2020.

Kako bi pokušali doprinijeti rješavanju izazova s kojima se suočavaju potencijalni korisnici, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovom Odlukom primarno želi potaknuti veću učestalost prijava na pozive u okviru Obzor 2020. programa.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere.

a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

Način prijave:

Za svaku od aktivnosti za koju prijavitelj traži podršku, potrebno je 60 dana prije planirane aktivnosti Ministarstvu dostaviti:

 • obrazac s podacima o pozivu i aktivnosti na koju se prijavljuju (jedinstveni prijavni Obrazac se nalazi u prilogu)

Popunjeni i pečatirani prijavni Obrazac dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Moguće je ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu financijsku podršku za sve ili samo neke od navedenih aktivnosti.

Napomena: za svaku aktivnost potrebno je popuniti zasebni prijavni obrazac.

Isti korisnik može ostvariti pravo na maksimalno jednu financijsku podršku za istu vrstu aktivnosti, za isti projektni prijedlog/projekt.

Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

 • za aktivnosti pod točkama 1., 2., 3. i 5. do 5.000,00 HRK po aktivnosti
 • za aktivnosti pod točkama i. 6.  do 10.000,00  HRK po aktivnosti

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti pod točkama 1.-3. te 5.:

 • putovanja javnim prijevozom
 • smještaja i/ili
 • kotizacije

* Mikro, mali i srednje veliki poduzetnici ne mogu ostvariti pravo na potporu za aktivnosti točke 4. (trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave).

Izvještavanje:

 • u roku od 30 dana od dana završetka aktivnosti koju je Ministarstvo financijski poduprlo, na propisanom obrascu

Napomena:

U slučaju da korisnik nakon dobivene financijske podrške, ne podnese projektnu prijavu na poziv raspisan u okviru Obzor 2020. programa, korisnik gubi mogućnost korištenja nove financijske podrške temeljem ove mjere na rok od 12 mjeseci od dana završetka poziva raspisanog u okviru programa Obzor 2020. na koji se prijavitelj u Obrascu obvezao prijaviti.

 

b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih  projektnih prijedloga.

Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u drugom krugu evaluacije.

Način prijave:

Ministarstvu znanosti i obrazovanja potrebno je dostaviti:

 • ispunjeni jedinstveni prijavni Obrazac – odabrana aktivnost pod rednim brojem 7. u točci 10. Obrasca (koji se nalazi u prilogu),
 • evaluacijski izvještaj projekta (ESR) iz kojega je vidljivo koliko je bodova projekt ostvario u evaluacijskom postupku, te koliki je bio maksimalni broj bodova u pozivu.

Popunjeni i pečatirani prijavni Obrazac i ispis evaluacijskog izvještaja, dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

Uloga na projektu Broj bodova Maksimalna kontribucija
Prijavitelj je koordinator 85% ili više u odnosu na  maksimalni broj bodova do 40.000,00 HRK  po projektu
Prijavitelj je koordinator od 70% do 84% u odnosu na  maksimalni broj bodova do 25.000,00 HRK  po projektu
Prijavitelj je partner u konzorciju koji je trebao koordinirati jedan ili više radnih paketa 85% ili više u odnosu na  maksimalni broj bodova do 25.000,00 HRK  po projektu
Prijavitelj je partner u konzorciju koji je trebao koordinirati jedan ili više radnih paketa od 70% do 84% u odnosu na  maksimalni broj bodova do 20.000,00 HRK  po projektu

 

Prihvatljivi načini korištenja podrške u okviru ove mjere (u skladu s preporukama o načinu trošenja sredstava dodijeljenih putem modela višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti):

 • troškovi koji direktno doprinose unapređenju postojeće ili izradi nove projektne prijave na Obzor 2020. (uključujući aktivnosti pod točkama 1.-6.)
 • specifični troškovi istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenskog istraživačkog rada…)
 • nabavke sitne i srednje znanstvene opreme
 • diseminacija istraživačkih rezultata
 • nabavke knjiga i časopisa te pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka
 • ulaganje u transfer znanja i tehnologije i podršku uredima za transfer tehnologije
 • aktivnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva
 • mobilnosti istraživača (na nacionalnoj i internacionalnoj razini).

Neprihvatljivi načini korištenja podrške se odnose na rashode za zaposlene i troškove tzv. hladnog pogona.

Izvještavanje:

 • do kraja proračunske godine u kojoj je ostvarena podrška, na propisanom obrascu (Obrazac će biti naknadno dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva).

Opća pravila za sve aktivnosti obuhvaćene Odlukom o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.:

 • Prijavitelji u okviru ove mjere mogu biti:

a) svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
b) mikro, mali i srednji poduzetnici.

 • Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva, do iskorištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.
 • Neisplaćene obveze temeljem prijave podnijete u jednoj proračunskoj godini ne prenose se u drugu proračunsku godinu.
 • Odluku o dodjeli sredstava pojedinom korisniku donosi, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državni tajnik nadležan za znanost, a temeljem prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.
 • Sukladno članku 11. Odluke, korisnici koji nakon dobivene financijske podrške Ministarstvu u zadanom roku ne dostave svu potrebnu dokumentaciju ili nenamjenski utroše dobivena financijska sredstva, obvezni su izvršiti povrat dobivenih financijskih sredstava u Državni proračun RH do kraja proračunske godine u kojoj je ostvarena podrška.

 

Oduka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne  projekte u okviru Okvirnog programa za istraživnja i inovacije Obzor 2020.

Obrazac za prijavu