Izbornik

Working paper series

Urednici

Ivan Kristek, Ph.D.

Hrvoje Serdarušić, Ph.D.

 

Izdavač

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku

Trg Ljudevita Gaja 7

31000 Osijek

Tel: +385 31 224 447

Fax: +385 31 211 604

E-mail: wps@efos.hr 

Opći podaci

Serija članaka u nastajanju (eng. Working Papers Series – WPS) predstavlja periodičnu serijsku publikaciju koja objavljuje pojedinačno/separatno autorska djela u nastajanju autora s institucije te ih elektronički diseminira putem računalnih mreža i baza podataka.

Serija članaka u nastajanju publicira autorska djela iz područja interesa1 znanstvenog i suradničkog osoblja Ekonomskog fakulteta u Osijeku, studenata, doktoranada te gostujućih i pozvanih predavača. Uvjet za objavu autorskog djela u seriji je da je jedan od autora, odnosno koautora zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te ima znanstveno-nastavno, odnosno suradničko zvanje. Na taj način se povećava znanstvena komunikacija između znanstvenika (koji dijele zajednički interes) i šire stručne javnosti. Povećava se vidljivost, prepoznatljivost, utjecaj i važnost autora/koautora i institucije u znanstvenoj zajednici (u zemlji i svijetu). Kroz znanstvenu komunikaciju potiče se i poboljšala kvaliteta znanstvene i istraživačke produktivnosti, širenje novih ideja i koncepata.

Objavljeno autorsko djelo u seriji članaka u nastajanju ne prolazi formalni recenzijski postupak2 te ga radi toga nije moguće koristiti prilikom izbora u znanstvena zvanja. Međutim uključivanje i objava autorskog djela u seriju članaka u nastajanju ne isključuje njegovu kasniju objavu pod istim naslovom3 u časopisu ili u zborniku konferencije (gdje se prolazi formalni postupak recenzije).

Autorska prava nad djelom u potpunosti zadržava autor, odnosno koautor što se ugovorno definira. Nakon objave u seriji jedina obveza autora/koautora je javljanje urednicima serije gdje je kasnije to autorsko djelo objavljeno.


1 Autorska djela trebaju biti i/ili obrađivati tematiku iz područja društvenih znanosti polja ekonomije te slijedećih grana ekonomike poduzetništva, financija, kvantitativne ekonomije, organizacije i menadžmenta, međunarodne ekonomije, opće ekonomije, trgovine i turizma, poslovne informatike, makroekonomije, mikroekonomije, ekonomske matematike i statistike, marketinga te računovodstva.

2 Za svako poslano autorsko djelo provodio bi se samo postupak predrecenziranja od članova Uređivačkog odbora, a glavni urednici zadržavaju pravo odbijanja objave autorskog djela u seriji i vraćanja istog na doradu.

3 S obzirom da je autorsko djelo u procesu nastajanja podrazumijeva se da će se ono u konačnici proširiti, doraditi i poboljšati dobivenim komentarima, sugestijama i smjernicama od akademske i šire stručne javnosti te se u konačnici razlikovati od objavljene inačice u seriji WPS.