Izbornik

Suvremeni financijski instrumenti

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Nositelji

Opis kolegija

Kod

ISVU:43355

Naziv kolegija

Suvremeni financijski instrumenti

Studijski program

Poduzetništvo

Razina programa

Diplomski studij

Ime nositelja kolegija

Domagoj Sajter

Studijska godina

2

Semestar

4

Status kolegija

Izborni smjera

ECTS bodovi

5

Broj sati po semestru

Predavanja: 30 | Seminari: 30 | Vježbe:

Sadržaj kolegija

Klasični financijski instrumenti

Opcije

Futuresi

Forwardi

Swapovi

Ciljevi kolegija

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći identificirati, opisati i razlikovati osnovne vrste izvedenica, vrednovati koristi i troškove pojedinih vrsta izvedenica, te prosuditi koja vrsta izvedenice bi bila korisna u određenom praktičnom poslovnom okruženju

Obvezna literatura

D. Sajter: Uvod u financijske izvedenice, Osijek, 2013., udžbenik

Nastavni materijali s predavanja

Orsag, S., Izvedenice, HUFA, Zagreb, 2006.

Izborna literatura

Lazibat, T., Brizar, B., Baković, T., Burzovno poslovanje – terminska trgovina, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2007.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Da

Samostalni zadaci: Da

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni:

Pismeni i usmeni: Da

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.