Izbornik

Računovodstvo

Razina studija

 • Stručni studij

Trajanje studija

 • 3 godine (6 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Nastavna radilišta (ili Stručna praksa)

U sklopu nastavnog plana preddiplomskog stručnog studija Računovodstvo studenti su dužni tijekom druge i treće godine studija obaviti stručnu praksu u trajanju od 225 sati (75 sati x 3). Voditelj stručne prakse svakog studenta raspoređuje na stručnu praksu u poduzeća s kojima Ekonomski fakultet u Osijeku surađuje pri čemu svaki student dobiva mentora (zaposlenika poduzeća) koji je odgovoran za rad i napredak studenta. Student stečeno teorijsko znanje nadopunjuje s novim znanjima i vještima iz neposredne prakse koristeći iskustvo stručnjaka, odnosno poduzeća.

 

UPUTE O STRUČNOJ PRAKSI STUDENATA
TROGODIŠNJEG STRUČNOG STUDIJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Zadaća je stručne prakse da studenti stečena znanja tijekom studija primjene u određenom poduzeću ili ustanovi te prošire znanja i vještine u obradi poslovnih zadataka, ovisno o okruženju u kojem rade.

 

Redoviti studenti kao i izvanredni studenti koji nisu zaposleni (nemaju potvrdu o stalnom radnom odnosu) obvezni su obaviti stručnu praksu sukladno Nastavnom planu i programu trogodišnjeg stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

 

Obavljena praksa u drugoj godini studija, uz položene ispite iz prve i druge godine studija, uvjet je za upis u treću godinu studija, a obavljena praksa u trećoj godini studija, uz položene ispite iz prve, druge i treće godine studija, uvjet je za prijavljivanje i obranu završnog rada na trogodišnjem studiju.

 

Poduzeća ili ustanove u kojima će obaviti stručnu praksu studenti odabiru sami.

 

Studenti se na stručnu praksu upućuju Uputnicom za stručnu praksu”. Uputnicu za stručnu praksu i prijavnicu za stručnu praksu, zajedno s Uputama za stručnu praksu, studenti nabavljaju u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

 

Student – praktikant dužan je tijekom obavljanja stručne prakse voditi Dnevnik stručne prakse”  u koji ukratko upisuje svoja zapažanja, navodi što je tijekom prakse radio i što je naučio.

Nakon završetka stručne prakse student je dužan mentoru stručne prakse, uz ostalu dokumentaciju, dati na uvid i “Dnevnik stručne prakse”, što je također uvjet za dobivanje drugog potpisa i upisivanja obavljene stručne prakse u indeks i u prijavnicu za stručnu praksu.

 

Obavljenu praksu u indeks i u prijavnicu za stručnu praksu upisuje isključivo onaj mentor – nastavnik koji je studentu dao prvi potpis za stručnu praksu u indeks i potpisao “Uputnicu za stručnu praksu”.

 

Za sva pitanja vezana uz stručnu praksu nadležan je koordinator nastave i xxxxxxxxxxxxxxxx Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

 

OKVIRNI PROGRAM OBVEZNE STRUČNE PRAKSE

 

Za vrijeme stručne prakse svi studenti su dužni:

 • upoznati se s organizacijom i funkcioniranjem poduzeća ili ustanove u kojoj obavljaju praksu.
 • upoznati se sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u poduzeću ili ustanovi.
 • upoznati se sa radom i poslovanjem konkretne organizacijske jedinice u kojoj će student obaviti najveći dio stručne prakse. Ta organizacijska jedinica trebala bi se baviti onim djelatnostima koje su sukladne znanjima što ih student stječe na svom smjeru studija, ili imati dovoljno dodirnih točaka sa stručnim predmetima što ih student – praktikant sluša na svom smjeru studija.
 • raditi na konkretnim poslovima i zadacima pod nadzorom mjerodavne osobe u poduzeću ili ustanovi i o tome voditi dnevnik stručne prakse.

 

Budući da svaki smjer stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku ima svoj posebni nastavni plan i program, te posebne stručne predmete kroz koje se polaznici osposobljavaju za poslovne i zadatke u praksi, preporuča se studentima da za obavljanje stručne prakse pronađu poduzeće ili ustanovu čije djelatnosti ponajbolje korespondiraju sa smjerom studija koji student pohađa.

Stoga se svim studentima stručnog studija,  u nastavku, daju upute koja bi poduzeća ili ustanove trebali odabrati za obavljanje obvezne stručne prakse i koje bi poslove i zadatke trebali upoznati tijekom obavljanja stručne prakse.

 

STUDENTI TROGODIŠNJEG STRUČNOG STUDIJA SMJERA
“RAČUNOVODSTVO”

 

Studenti trogodišnjeg stručnog studija smjera “Računovodstvo” mogu obaviti stručnu praksu u bilo kojem poduzeću, ustanovi ili instituciji po vlastitom odabiru, iako im se preporuča da zbog sadržaja nastavnog plana i programa ovog smjera studija za obavljanje prakse odaberu prvenstveno trgovačka i proizvođačka poduzeća te poslovne banke i druge financijske ustanove.

 

Studenti ovog smjera studija, bez obzira gdje obavljaju stručnu praksu, trebaju tijekom stručne prakse upoznati sljedeće poslove, zadatke i aktivnosti:

 • tehnika rada na računovodstvenim poslovima,
 • tehnika računovodstva neprofitnih organizacija,
 • tehnika računovodstva financijskih institucija,
 • poslovi računovodstvenog izvješćivanja,
 • poslovi knjigovodstva s obračunom proizvodnje,
 • poslovi provođenja interne kontrole,
 • tehnika pripreme i provedbe poslovnog planiranja,
 • tehnika financijskog poslovanja,
 • tehnika platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i instrumenti platnog prometa),
 • osnove tehnike bankovnog poslovanja (s upoznavanjem svih vrsta bankovnih poslova i rada pojedinih službi u banci),
 • tehnika analize financijskih izvještaja,
 • poslovi primjene i obračuna poreza i dr.

 

Ukoliko se praksa obavlja u Ministarstvu financija preporuča se dio te prakse obvezno obaviti u Poreznoj upravi, dio u Carinskoj upravi ili u nekoj drugoj adekvatnoj službi tog ministarstva.

Trajanje prakse za ovaj smjer studija je:

 • u II. godini studija 75 sati prakse u trgovačkom poduzeću ili 75 sati u proizvodnom poduzeću
 • u III. godini studija 75 sati prakse u poduzeću uslužnih djelatnosti i 75 sati u banci ili drugoj financijskoj ustanovi i državnoj instituciji.