Izbornik

Menadžment

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Diplomski studij

Trajanje studija

  • Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  • Diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestara)

Nositelj studija

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
  • magistar poslovne ekonomije (mag.)

Opće informacije

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer: Menadžment

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Predvidjeno trajanje studija: 2 godine (4 semestra )

Uvjeti upisa na studij: Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a. Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra ekonomije (mag.)

Diplomski studij Menadžment čini vertikalu preddiplomskog studija. Tijekom prva dva semestra produbljuju se temeljna ekonomska znanja, uz široku paletu mogućnosti izbora specijalističkih znanja. U trećem i četvrtom semestru produbljuju se specijalistička znanja iz menadžmenta i otvara se mogućnost proširivanja specijalkističkih znanja kroz izborne predmete studija. Područje obrazovanja diplomskog studija «Menadžment» otvara daljnje mogućnosti uključivanja i srodnih preddiplomskih studija tako da gradi centar izvrsnosti znanja i vještina u menadžmentu.