Izbornik

Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Kontakt info

 • Kabinet: 21
 • Telefon: 385 31 22 44 42
 • Email: pfeifer@efos.hr

Termini konzultacija

 • Ponedjeljak 10.00-12.00
 • Srijeda 10.00-12.00
 • Četvrtak 18.00 po dogovoru

Popis radova

Status zaposlenika

Znanstveno-nastavno zvanje

Završni i diplomski radovi

Završni/diplomski radovi u akademskoj godini 2018/2019

 

Kvote završnih/diplomskih radova

Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku određeno je kako svaki profesor može biti mentor na najviše 20 završnih/diplomskih radova. Teme završnih radova na preddiplomskom studiju, koje će mentorirati prof.dr.sc S. Pfeifer, povezane su s koncepcijskim okvirom i nastavnim programom kolegija Menadžment ili kolegija Menadžment ljudskih resursa. Teme diplomskih radova u kojima će mentor biti prof.dr.sc. S. Pfeifer  povezane su s koncepcijskim okvirom i nastavnim programima kolegija Strateški menadžment  ili  Kreativnost i inovativnost.

 

Popis tema

Popis ponuđenih tema raspoloživ je putem studomata (od 25.02.2019.) te web stranica profesora (od 08.02.2019). Ponuđene teme moguće je u dogovoru s prof.dr.sc. S. Pfeifer modificirati u skladu s interesom studenta za određeni poslovni subjekt, segment ili drugi specifični premet analize empirijskog dijela istraživanja.

 

Prijava teme završnog/diplomskog rada

Prijave tema završnih i diplomskih radova vrši se korištenjem Obrasca za prijavu teme. Tema se smatra odobrenom kada mentor vlastoručno potpiše Obrazac za prijavu, te kada profesor odabranu temu na nastavničkom portalu poveže rezervira za konkretnog studenta. Rok za prijavu teme završnog/diplomskog rada otvara se s početkom ljetnog semestra u tekućoj akademskoj godini. Studenti bi trebali dobiti mentorovo odobrenje  izabrane teme najkasnije do lipnja tekuće godine kako bi na vrijeme stigli napisati završne/diplomske radnje i pristupiti njihovoj obrani.

 

Upute za izradu završnog/diplomskog rada

Studentski radovi moraju biti strukturirani i napisani u skladu sa smjernicama  dostupnim na web stranicama fakulteta putem poveznice http://www.efos.unios.hr/studenti/pisanje-studentskih-radova/  (Šundalić, A; Mesarić, J; Zekić-Sušac, M. (2014) „Pisanje studentskih radova – Upute za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova i doktorske disertacije“).

Izvornost i autorski doprinos se u studentskim radovima provjerava putem antiplagijatskog softvera.

Konačna verzija završnog rada mora biti predana mentoru do 10.09. kako bi se radnja stigla pravovremeno (prije isteka tekuće akademske godine) obraniti te unijeti u arhivu studentskih radova i referade.  Rok za obrane završnih/diplomskih radnji u tekućoj je akademskoj godini 19.09.

 

Popis tema 

Teme navedene u tablicama su orijentacijske, te studenti mogu u dogovoru s mentoricom predložiti nove teme ili modificirati postojeće.

Strateški menadžment – teme diplomskih radova

R.br. Naslov teme diplomskog rada
1. Strateški menadžment u kontekstu kreativnih industrija

Svrha je ovog diplomskog rada analizirati percepciju  važnosti i zastupljenosti strateškog menadžmenta u poslovnim subjektima koji posluju u kreativnim industrijama. Studenti će imati priliku samostalno izabrati kontekst analize, te provesti kvalitativnu ili kvantitativnu analizu intenziteta i percepcije važnosti pojedinih faza strateškog menadžmenta u izabranim poslovnim subjektima te specifičnih izazova karakterističnih za izabrani kontekst.

2. Percepcija konkurentskih prednosti i njihova povezanost s uspješnošću poduzeća

Svrha je ovog diplomskog rada napraviti sintezu koncepcijskog okvira (resursne teorije ili teorije strukture industrije), temeljem kojeg će se vrednovati u kojoj mjeri su povezani stavovi uprave i djelatnika vezano uz konkurentske prednosti poduzeća sa organizacijskim performansama. Od studenata se očekuje izrada anketnog upitnika te analiza rezultata empirijskog istraživanja provedenog na prigodnom uzorku članova Uprave/djelatnika u izabranom poslovnom subjektu  (min. 3O ispitanika).

3. Strategija troškovnog vodstva u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti

Svrha je ovog diplomskog rada predstaviti ključne čimbenike i pokretače troškovnog vodstva kao polazišta za analizu poslovnog slučaja. Od studenata se očekuje da izaberu reprezentativan primjer izabrane generičke strategije. Analizom slučaja studenti će ocijeniti  konkurentsku poziciju poslovnog subjekta i njezinu održivost. Studenti će osim toga identificirati moguće koncepcijske ili aplikativne prijepore te oblikovati zaključke.

4. Strategija diferencijacije u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti

Svrha je ovog diplomskog rada predstaviti ključne čimbenike i pokretače diferencijacije kao polazišta za analizu poslovnog slučaja. Od studenata se očekuje da izaberu reprezentativan primjer izabrane generičke strategije. Analizom slučaja studenti će ocijeniti  konkurentsku poziciju poslovnog subjekta i njezinu održivost te dati preporuke u svrhu oblikovanja održive konkurentske prednosti. Osim toga studenti će komentirati postojanje jaza između teorijskih i praktičnih odrednica ispitivanog poslovnog slučaja, te temeljem toga dati prijedloge i oblikovati zaključke.

5. Strategija fokusiranja  u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti na primjeru poduzeća

Svrha je ovog diplomskog rada predstaviti ključne čimbenike i pokretače strategije fokusiranja kao polazišta za analizu poslovnog slučaja. Od studenata se očekuje da izaberu reprezentativan primjer generičke strategije. Analizom slučaja studenti će ocijeniti  konkurentsku poziciju poslovnog subjekta i njezinu održivost te dati preporuke u svrhu oblikovanja održive konkurentske prednosti.

6. Analiza konkurentskih pritisaka na primjeru pojedinih djelatnosti

Svrha je ovog rada analizirati industrijsku strukturu i njezinu dugoročnu profitabilnost primjenom koncepcijskog okvira Porterovog modela pet konkurentskih snaga. S obzirom  na regionalne ciljeve razvoja Slavonije i Baranje u sljedećim godinama,  od studenata se očekuje da analizu konkurentskih snaga primjene u jednom od sektora koji su identificirani kao strateški prioriteti Slavonije i Baranje, kao što su npr. proizvodnja hrane, šumarstvo i drvno-prerađivačka industrija, ICT, turizam. Studenti mogu izabrati neku drugu djelatnost ili industriju ukoliko su za nju posebno zainteresirani.

7. Strategija plavih oceana u  izabranim djelatnostima

Svrha je diplomskog rada analizirati temeljne značajke strategija plavog oceana, te izdvojiti primjere dobre prakse. Od studenata se očekuje oblikovanje preporuka vezanih uz izabrane primjere poslovne prakse, te identificiranje implikacija vezanih uz oblikovanje strategija plavih oceana u RH.

8. Specifičnosti spajanja, pripajanja, preuzimanja kao metoda rasta poduzeća 

Cilj je diplomskog rada analizirati navedene metode rasta poslovnih subjekata te identificirati  njihove prednosti, nedostatke, primjenjivost i potencijalne učinke u  kontekstu RH/ regije ili određene industrije.

9. Specifičnosti strateških saveza kao metode rasta poduzeća 

Cilj je diplomskog rada analizirati strateške saveze ili alijanse kao jednu od mogućih metoda rasta poslovnih subjekata te ispitati prednosti, nedostatke, primjenjivost i potencijalne učinke navedene metode rasta u  kontekstu RH/ regije ili određene industrije.

10. Pristupi implementaciji strategije  

Cilj je diplomskog rada ukazati na značajke i determinante implementacije strateških planova, s posebnim naglaskom na ulogu najviše razine menadžmenta. Studenti će analizirati percepciju barijera u provedbi strateškog plana, ispitati ulogu i važnost odabira adekvatnog pristupa implementaciji od strane top menadžmenta te  oblikovati preporuke ili praktične implikacije za izbor primjerenog pristupa vođenja u fazi provedbe strategije.

11. Pristupi strateškoj kontroli  

Cilj je diplomskog rada identificirati ključne determinante za kontrolu provedbe strategije, te analizirati jedan od mogućih pristupa kontroli strategije npr. Balanced ScoreCard pristup. Od studenata se očekuje identificiranje prednosti i nedostataka izabranog pristupa te oblikovanje ili prilagodba izabranog pristupa na primjeru poslovnog subjekta.

 

Kreativnost i inovativnost – teme diplomskih radova

R.br. Naslov teme diplomskog rada
1. Čimbenici osobne kreativnosti

Kreativnost na osobnoj razini u uskoj je vezi s čimbenicima kao što su: poznavanje domene u kojoj se oblikuje kreativni izričaj, uvjerenja i ponašanja pojedinca te njihova unutarnja motiviranost za kreativni doprinos. Cilj je ovog rada ispitati povezanost stavova i uvjerenja djelatnika, njihovih unutrašnjih pokretača, te njihovih sposobnosti sa osobnim ili organizacijskim performansama. Studenti će korištenjem koncepcijskog okvira T. Amabile istražiti determinante osobne kreativnosti na prigodnom uzorku ispitanika (studenata, predstavnika određene profesije/ zaposlenika poduzeća).

2. Organizacijske determinante kreativnosti

Organizacijska kultura, raspoloživost resursa i otvoreni komunikacijski kanali smatraju se važnim organizacijskim čimbenicima organizacijske kreativnosti. Svrha je ovog rada istražiti percepciju važnosti ovih čimbenika i modele njihove primjene u poslovnom sustavu.

3. Pokretači inovativnosti u poslovnom kontekstu

Svrha je ovog rada analizirati u kojoj je mjeri inovativnost u poslovnim subjektima povezana s uobičajenim organizacijskim (adekvatni resursi), upravljačkim (povjerenje, potpora i povratna informacija nadređenih), ili suradničkim značajkama (otvoreni kanali komunikacije,  konstruktivna konkurencija, posvećenost). Osim toga studenti će imati mogućnost ispitati u kojoj je mjeri oblikovanje posla i značajke radnog mjesta važno za organizacijske inovacije.

4. Barijere kreativnosti u poslovnom kontekstu

Svrha je ovog diplomskog rada procijeniti ulogu uobičajenih organizacijskih ili socijalnih barijera kreativnosti na organizacijske performanse. Studenti će na prigodnom uzorku ili temeljem analize slučaja poslovnog subjekta ispitati na koji način organizacijsku inovativnosti ili produktivnosti ograničava kriticizam, nelojalna konkurencija, averzija rizika, konformizam, nerealistični ciljevi ili nedostatak adekvatnih resursa ili vremena.

5. Kreativni projekti u funkciji regionalnog razvoja

U okviru ovakve generičke teme studenti imaju višestruke mogućnosti fokusa. Fokus rada može biti osmišljavanje ili analiza primjera kreativnih projekata, usluga, proizvoda, koje mogu biti važne za budući regionalni rast i razvoj.

6. Upravljanje kreativnošću na primjeru poslovnog subjekta

Svrha je ovog rada analizirati važnost i ulogu upravljanja kreativnim projektima ili inovacijama u poslovnim subjektima. Studenti će imati mogućnost ispitati u kojoj je mjeri sustav upravljanja kreativnošću povezan s poslovnim performansama.

7. Specifičnosti kreativne ekonomije

Svrha je diplomskog rada je pojmovno objasniti koncept kreativne ekonomije i kreativnih industrija te se kritički osvrnuti na postojeće rasprave i sektorska izvješća o specifičnostima njihovog poslovanja. Studenti će se posebno usmjeriti na specifičnosti u pogledu upravljanja kreativnim talentima odnosno kreativnim zaposlenicima i kreativnim sadržajima.

 

Menadžment  – teme završnih radova

R.br. Naslov teme završnog rada
1. Menadžerske vještine u funkciji unapređenja poslovanja

Suvremeni izazovi i dinamika poslovne prakse zahtijevaju kontinuirano razvijanje vještina. Svrha je ovakve teme ispitati kako menadžeri i/ili djelatnici percipiraju razvijenost i važnost pojedinog tipa menadžerskih vještina te kako su te vještine povezane s organizacijskim performansama ili percepcijom uspješnosti menadžmenta.

2. Menadžerski izazovi u odabranom sektoru

Pojedine gospodarske djelatnosti ili  pojedine kategorije poslovnih subjekata posluju u uvjetima koji su distinktivni i postavljaju specifične izazove na menadžerske uloge, principe ili funkcije. Cilj je ovog rada identificirati i oslikati razlike i specifične izazove s kojima se suočavaju menadžeri u kreativnim industrijama, ili menadžeri mrežnih organizacija ili mikro poduzeća. Studenti će imati prilike usporediti specifičnosti pojedinog konteksta s teorijskim modelom menadžerskih funkcija i oblikovati preporuke ili smjernice za menadžere.

3. Pravci i modeli razvoja menadžmenta  u 21. stoljeću

Dinamika poslovanja, globalizacija, digitalizacija, umreženost,  te proširena realnost samo su neki od vanjskih trendova koji potiču praktičare na korištenje novih modela menadžerskih praksi. Cilj je ovog rada napraviti analizu recentnih znanstvenih ili stručnih rasprava te predstaviti kritički osvrt na relevantne radove koji promišljaju budućnost menadžmenta u 21. stoljeću ili predlažu nove modele menadžmenta. Studenti će imati prilike prokomentirati najnovija saznanja i smjernice te procijeniti njihov značaj za menadžere u Hrvatskoj.

4. Zastupljenost  i važnost menadžerskih uloga u menadžerskom poslu

Suvremeni menadžeri svakodnevno obnašaju brojne uloge: interpersonalne, informacijske ili one koje se tiču donošenja odluka. Cilj je ovog rada, ispitati strukturu menadžerskih uloga na primjeru određenog poduzeća ili prigodnog uzorka menadžera, usporediti prosječnu zastupljenost menadžerskih uloga sa teorijskim preporukama te oblikovati implikacije za menadžere u Hrvatskoj.

5. Značaj vanjskih čimbenika organizacije na primjeru poslovnog subjekta

Suvremene organizacije mijenjaju svoju organizacijsku strukturu pokušavajući se prilagoditi vanjskim trendovima i čimbenicima. Cilj je ovog rada ukazati na temeljne vanjske čimbenike oblikovanja organizacijskog dizajna (npr. razvoj tehnologije), te ispitati i komentirati njihovu ulogu u oblikovanju organizacijske strukture izabranog poslovnog subjekta.

6. Značaj unutarnjih čimbenika organizacije na primjeru poslovnog subjekta

Svrha je ovog rada identificirati ključne unutarnje čimbenike i determinante oblikovanja organizacijske strukture te na primjeru poslovnog subjekta procijeniti usklađenost unutarnjih čimbenika i organizacijskog dizajna.

7. Stilovi vođenja u funkciji poslovne uspješnosti

Svrha je ovog rada ukazati na važnost i raznolikost liderskih vještina i modela. Studenti će imati prilike istražiti na koji je način moguće mjeriti liderski kvocijent te primjenjujući neki od pouzdanih mjernih instrumenata liderskih vještina ocijeniti povezanost pojedinih stilova sa uobičajenim pokazateljima poslovnih rezultata poduzeća.

8. Razvijenost i percepcija važnosti unutarnjih i vanjskih čimbenika motivacije

Cilj je ovog rada ocijeniti što pokreće i održava motivaciju djelatnika u nekom poduzeću, te provesti usporednu analizu dobivenih rezultata sa koncepcijski ili teorijski očekivanim efektima.

9. Uloga menadžera u provedbi organizacijskih promjena

Cilj je ovog rada ispitati percepciju važnosti i intenzitet korištenja uobičajenih tehnika upravljanja promjenama.  Studenti će imati priliku identificirati kako menadžeri percipiraju poticajne ali i ograničavajuće čimbenike u upravljanju promjenama, te koje tehnike vođenja promjena preferiraju i na koji način osiguravaju usvajanje novih obrazaca ponašanja.

10. Determinante upravljanja timovima

S obzirom na porast važnosti timskog rada u suvremenim je poduzećima često upravo upravljanje timskim radom izvor brojnih dilema i kontroverzi. Svrha je ovog rada ukazati na determinante, dinamiku i efekte timskog rada te identificirani koncepcijski okvir iskoristiti kao polazište za ocjenu sofisticiranosti upravljanja timovima na izabranim primjerima poslovne prakse.

 

 

Menadžment ljudskih resursa – teme završnih radova

R.br. Naslov teme završnog rada
1. Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u stvaranju uspješnih performansi poslovnog subjekta

U suvremenim je tržišnim uvjetima uspjeh poslovnog subjekta u uskoj vezi s razvijanjem kompetencija zaposlenika što je ujedno i jedan od važnih segmenata koncepta upravljanja ljudskim potencijalima. Od studenata se očekuje sinteza teorijskih odrednica administrativne, potporne, savjetodavne i strateške uloge upravljanja ljudskim potencijalima. Korištenjem kvalitativnih ili kvantitativnih metoda na primjerima poslovnih subjekata studenti će  imati priliku dizajnirati obrazac za analizu intenziteta i važnosti pojedinih uloga kao i organizacijskih rješenja upravljanja ljudskim potencijalima i njihove povezanosti s organizacijskim, performansama.

2. Analiza aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima na primjerima poslovne prakse

Sustavi upravljanja ljudskim potencijalima u ovisnosti su o sofisticiranosti aktivnosti koje obuhvaćaju i načinu integriranosti upravljanja ljudskim potencijalima s ostalim funkcijama u poduzeću. Studenti će kritički analizirati i ocijeniti raznovrsnost i razrađenost aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima primjenjujući metodu anketiranja na prigodnom uzorku od najmanje 30 ispitanika.

3. Radne vrijednosti  generacije Y

U 21. stoljeću svjedočimo radno aktivno stanovništvo je obuhvatilo pripadnike nekoliko generacijskih kategorija: od veterana, baby boomera, generacije X, Y, Z. Studenti će imati priliku analizirati radne vrijednosti jedne ili različitih  generacija i identificirati najvažnije izazove u upravljanju ljudskim potencijalima u poslovnim subjektima koje karakterizira generacijski jaz.

4. Upravljanje ljudskim potencijalima mikro i malim poduzećima

Upravljanje ljudskim potencijalima prilagođava se i internim značajkama poslovnog subjekta odnosno njegovoj veličini, vlasničkoj strukturi, strategiji, organizacijskoj kulturi, fazi u životnom ciklusu, i sl. Od studenata se očekuje analiza specifičnosti upravljanja ljudskim potencijalima u kontekstu mikro i malih poduzeća. Empirijski dio rada temeljit će se na kvalitativnim analizama (npr. analizi slučajeva iz poslovne prakse) pri čemu će student pripremiti slučaj, njegovu analizu te temeljem analize oblikovati preporuke i implikacije za upravljanje ljudskim potencijalima.

5. Konfliktne situacije i njihova povezanost s timskim ili organizacijskim performansama

Konflikti su nezaobilazni dio poslovne prakse. Pripadnici različitih generacija u poslovne subjekte unose specifične radne vrijednosti te pred menadžere ljudskih potencijala stavljaju još jedan dodatan izazov – integriranja i skladnog upravljanja više-generacijskih timova.  Studenti će imati prilike ispitati razlike u percepciji konflikata i moguće determinante konfliktnih situacija kao stavove pripadnika različitih generacija vezane uz  samovoljno napuštanje trenutnog posla.

6. Inovativni sustavi regrutiranja

U potrazi za talentima i visoko učinkovitom radnom snagom poslovni subjekti pribjegavaju sve inovativnijim metodama privlačenja(regrutiranja radne snage. Studenti će sistematizirati teorijske odrednice privlačenja, pronaći primjere inovativnih praksi regrutiranja globalno ili na nacionalnoj razini te napraviti usporednu analizu tih praksi. Od studenta se očekuje da na temelju analize oblikuje preporuke ili smjernice za praktičare koji se bave upravljanjem ljudskim resursima.

7. Sustavi poticanja i stimulacije djelatnika

U cilju potpunog angažiranja djelatnika poslovni subjekti osmišljavaju složene sustave motivacije. Od studenata se očekuje analiza ključnih komponenti sustava motivacije, izbor jednog od valjanih instrumenata mjerenja motivacije i provođenje ankete na malom prigodnom uzorku djelatnika jednog ili više poslovnih subjekata kako bi se sistematizirali oblici motivacije i njihov utjecaj na performanse djelatnika ili poduzeća.

8. Zadržavanje najboljih djelatnika

Konkurentska prednost poslovnih subjekata u uskoj je vezi sa sposobnošću zadržavanja djelatnika ili razvoja njihovog zadovoljstva poslom koji rade. Od studenata se očekuje da primjenom instrumenta za mjerenje zadovoljstva djelatnika na prigodnom uzorku identificiraju povezanost osjećaja zadovoljstva poslom, djelatnicima, mogućnostima promocije ili nekom drugom specifičnom dimenzijom zadovoljstva poslom  sa zadržavanjem djelatnika na određenom poslu u određenom poslovnom subjektu.

9. Upravljanje razvojem karijere

Brzi tehnološki razvoj smanjuje trajnost znanja stečenih tijekom obrazovanja, te se od menadžera i zaposlenika očekuje proaktivni odnos prema kontinuiranom nadograđivanju znanja, osobnom rastu i razvoju te ujedno i razvoju karijere.  Studenti će imati prilike pojmovno odrediti horizontale i vertikalne sustave razvoja te valorizirati ulogu pojedinaca i menadžmenta u usklađivanju razvoja pojedinaca i rastućih potreba suvremenih organizacija.

10. Teorijske smjernice i praktični izazovi u primjeni sustava kompenziranja i nagrađivanja

Kompenzacijski menadžment je jedna od najtraženijih ekspertiza u području upravljanja ljudskim resursima. Od studenata se očekuje analiza koncepcijskog okvira sustava kompenziranja te usporedna analiza jednog poslovnog slučaja s teorijskim modelom ili nekoliko poslovnih slučajeva međusobno. Naglasak je potrebno staviti na razrađenost i tipologiju sustava kompenzacija.

 

 Obrana završnih i diplomskih radova

 1. Predsjednik Povjerenstva (mentor) otvara postupak obrane informirajući nazočne o prihvaćanju teme završnog/diplomskog rada
 2. Student usmeno izlože ciljeve, polazišta, glavne rezultate svog rada u 15-tak minuta
 3. Nakon izlaganja studenta, predsjednik Povjerenstva otvara kratku raspravu i po potrebi upućuje svoje komentare ili pitanja.
 4. Student odgovara na postavljena pitanja, a mentor i/ili članovi Povjerenstva donose odluku, te sastavljaju Zapisnik.
 5. Odluka o uspješnosti obrane završnog/diplomskog rada koja može biti donesena jednoglasno (završni radovi) ili većinom glasova članova Povjerenstva (diplomski radovi), priopćava se studentu.
 6. Predsjednik Povjerenstva zaključuje postupak obrane završnog/diplomskog rada, te upisuje  ocjenu završnog/diplomskog rada u Zapisnik o obrani i nastavnički portal
 7. Potpisani zapisnik, otisnuti i uvezani kao i elektronički primjerak završnog/diplomskog rada profesor predaje studentskoj referadi radi daljnje obrade.