Izbornik

Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Kontakt info

 • Kabinet: 21
 • Telefon: 385 31 22 44 42
 • Email: pfeifer@efos.hr

Termini konzultacija

 • Ponedjeljak 10.00-12.00
 • Srijeda 10.00-12.00
 • Četvrtak 18.00 po dogovoru

Popis radova

Status zaposlenika

Znanstveno-nastavno zvanje

Završni i diplomski radovi

Završni/diplomski radovi u akademskoj godini 2017/2018

Kvote završnih/diplomskih radova

Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku u akademskoj godini 2017/2018. određeno je kako svaki profesor može biti mentor na najviše 20 završnih/diplomskih radova po pojedinom kolegiju koji predaje. Teme završnih radova na preddiplomskom studiju, u dogovoru s prof.dr.sc. Sanjom Pfeifer kao mentorom, moraju biti povezane s nastavnim programima kolegija Menadžment ili kolegija Menadžment ljudskih resursa. Teme diplomskih radova u kojima će mentor biti prof.dr.sc. S. Pfeifer  trebaju biti povezane su s nastavnim programima kolegija Strateški menadžment ili Poduzetnički menadžment ili  Kreativnost i inovativnost.

Prijava teme završnog/diplomskog rada

Prijave tema završnih i diplomskih radova mogu se uputiti na email prof.dr.sc. S. Pfeifer ili predati osobno dolaskom u terminima konzultacija.  Prijava treba sadržavati opće podatke studenta (ime i prezime, status, razinu studija, smjer), prijedlog naslova, sažeto objašnjenje važnosti teme i orijentacijski sadržaj rada (poglavlja teorijskog dijela i empirijskog dijela rada).

Rok za prijavu teme završnog/diplomskog rada je 15.06. u tekućoj akademskoj godini. Kako bi obrane završnih/diplomskih  radova bile pravovremeno organizirane (a rok je do 19.09. tekuće akademske godine) prijave radova koje stignu nakon 15.06. neće biti razmatrane za obranu u tekućoj akademskoj godini.

Upute za izradu završnog/diplomskog rada

Studentski radovi moraju biti strukturirani i napisani u skladu sa smjernicama  dostupnim na web stranicama fakulteta putem poveznice http://www.efos.unios.hr/studenti/pisanje-studentskih-radova/  (Šundalić, A; Mesarić, J; Zekić-Sušac, M. (2014) „Pisanje studentskih radova – Upute za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova i doktorske disertacije“).

Izvornost i autorski doprinos se u studentskim radovima provjerava putem antiplagijatskog softvera.

 

Popis tema 

Teme navedene u tablicama su orijentacijske, te studenti mogu u dogovoru s mentoricom predložiti nove teme ili modificirati postojeće.

Strateški menadžment – teme diplomskih radova

R.br. Naslov teme diplomskog rada
1. Strategija kao plan, potka, manevar, pozicija (na primjeru proizvoda, ili poslovnog subjekta)
2. Strateško planiranje u kontekstu ___________ (globalizacije, hiperdinamike, hiperkonkurencije)
3. Strateški izazovi u kreativnim industrijama  (izabrati jednu od kreativnih industrija: oglašavanje, softver, dizajn,…)
4. Važnost strateškog menadžmenta iz perspektive malih poduzeća
5. Utjecaj/značaj/uloga  strateške analiza eksterne okoline na formulaciju strategije (na primjerima iz poslovne prakse)
6. Utjecaj/značaj/uloga strateške analiza interne okoline na formulaciju strategije (na primjerima iz poslovne prakse)
7. Strategija troškovnog vodstva u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti (na primjeru proizvoda, asortimana, usluge)
8. Strategija diferencijacije u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti (na primjeru proizvoda, asortimana, usluge)
9. Strategija fokusiranja u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti
10. Usporedna analiza primjera dobre prakse u strateškom planiranju
11. Usporedna analiza primjera dobre prakse u implementaciji strategije
12. Usporedna analiza primjera dobre prakse u kontroli strategije
13. Novi inovativni pristupi u oblikovanju strategije i strateškom razmišljanju.
14. Strategije rasta u kreativnim industrijama
15. Strategije redukcije i poduzeća u kontekstu krize

 

Kreativnost i inovativnost – teme diplomskih radova

R.br. Naslov teme diplomskog rada
1. Teorijske determinante i izazovi primjene tehnika mjerenja osobne kreativnosti
2. Teorijske determinante i izazovi primjene tehnika mjerenja organizacijske kreativnosti
3. Značaj organizacijske ili osobne kreativnosti u poslovanju
4. Značaj i uloga kreativna ekonomija
5. Važnost doprinosa kreativnih industrija
6. Teorijske dvojbe u  mjerenju doprinosa kreativnih klasa
7. Regionalni razvoj i kreativni klasteri /gradovi
8. Komparativna analiza modela inovacija
9. Inovacijski indeks (na primjeru poslovnog subjekta)
10. Povezanost organizacijska kultura i inovacija
11. Inovacijski potencijal hrvatskih poduzetnika
12. Inovativni hrvatski proizvodi / usluge i značaj inovativnog ponašanja na primjerima hrvatske poslovne prakse
13. Inovativni poslovni modeli
14. Komparativna analiza aplikacija za razvijanje inovativnog/kreativnog razmišljanja
15. Komparativna analiza programa poticanja inovacija na primjerima hrvatske poslovne prakse

 

Menadžment  – teme završnih radova

R.br. Naslov teme završnog rada
1. Analiza značaja pojedinog tipa menadžerskih uloga u menadžmentu
2. Analiza poslovnog odlučivanju na primjerima odabranih poslovnih subjekata
3. Menadžment u kulturi
4. Menadžment u sportu
5. Menadžment u medijima
6. Menadžment u glazbenoj industriji
7. Menadžment u industriji oglašavanja
8. Menadžment događanja (Event menadžment)
9. Značaj menadžerskih funkcija u ukupnom upravljanju poslovnim subjektom
10. Značaj društveno odgovornog ponašanja u upravljanju poslovnim subjektima
11. Menadžerski izazovi u upravljanju  društvenim mrežama
12. Menadžerski izazovi u upravljanju  informacijsko-komunikacijskim i tehnološki intenzivnim poslovnim subjektima
13. Menadžerski izazovi u upravljanju  inovacijski intenzivnim poslovnim subjektima
14. Komparativna analiza primjera dobre prakse u menadžmentu
15. Analiza kriterija i pristupa vrednovanju uspješnosti menadžera
16. Budućnost menadžmenta u 21. stoljeću – Prepreke i prilike
17. Analiza procesnog pristupa menadžmentu na primjerima hrvatske poslovne prakse
18. Teorijske i praktične smjernice za upravljanje promjenama
19. Teorijske i aplikativne smjernice u upravljanju timovima
20. Teorijske i aplikativne smjernice za dizajniranje sustava motivacije

 

 

Menadžment ljudskih resursa – teme završnih radova

R.br. Naslov teme završnog rada
1. Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u stvaranju uspješnih performanci poslovnog subjekta.
2. Analiza aktivnosti u procesu upravljanja ljudskim potencijalima na primjerima poslovne prakse.
3. Menadžment  ljudskih resursa u kontekstu jaza generacija
4. Radne vrijednosti i njihov utjecaj na ULJP
5. Upravljanje ljudskim potencijalima u kontekstu krize i recesije
6. Povezanost upravljanja ljudskim potencijalima i organizacijske kulture/faze u životnom ciklusu/tipa djelatnosti (usluge vs. proizvodnja)
7. Politike regrutiranja na primjerima poslovne prakse
8. Sustavi poticanja i stimulacije djelatnika
9. Upravljanje razvojem karijere
10. Sustavi kompenziranja na primjerima poslovne prakse
11. Zadržavanje i razvoj najboljih djelatnika
12. Specifičnosti upravljanja ljudskim potencijalima u velikim poslovnim subjektima
13. Specifičnosti upravljanja ljudskim potencijalima u malim i srednje velikim poslovnim subjektima
14. Teorijske smjernice i izazovi u primjeni izabranih tehnika regrutiranja
15. Teorijske smjernice i izazovi u primjeni izabranih tehnika selekcije
16. Teorijske smjernice i izazovi u primjeni izabranih tehnika ocjenjivanja performanci
17. Teorijske smjernice i izazovi u primjeni izabranih tehnika motivacije
18. Teorijske smjernice i izazovi u primjeni sustava kompenziranja i nagrađivanja doprinosa djelatnika
19. Kompenzacijski modeli za menadžerskog osoblje
20. Ocjena efikasnosti i efektivnosti upravljanja ljudskim potencijalima na primjerima poslovne prakse

 

Obrana završnih i diplomskih radova 

 1. Predsjednik Povjerenstva (mentor) otvara postupak obrane informirajući nazočne o prihvaćanju teme završnog/diplomskog rada
 2. Student usmeno izlože ciljeve, polazišta, glavne rezultate svog rada u 10-tak minuta
 3. Nakon izlaganja studenta, predsjednik Povjerenstva i nazočni članovi Povjerenstva upućuju svoje komentare i pitanja.
 4. Student odgovara na postavljena pitanja, a članovi Povjerenstva donose odluku, te sastavljaju Zapisnik.
 5. Odluka o uspješnosti obrane završnog/diplomskog rada koja može biti donesena jednoglasno ili većinom glasova članova Povjerenstva priopćava se studentu.
 6. Predsjednik Povjerenstva zakljuĉuje postupak obrane završnog/diplomskog rada, upisuje  ocjenu završnog/diplomskog rada u indeks studenta, u prijavnicu završnog/diplomskog ispita i u Zapisnik o obrani
 7. Potpisani zapisnik, indeks, prijavnica završnog/diplomskog rada, predaje se u studentsku referadu na daljnju obradu.