Izbornik

Marketing posebnih područja

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 2 semestra

Nositelj studija

Sveučilište J.J Strossmayer-a

Opće informacije

Web stranica studija: http://www.mpp.efos.hr

Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij “Marketing posebnih područja”

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Voditelj studija: prof. dr. sc. Drago Ružić, Ekonomski  fakultet u Osijeku

Trajanje studija: Po ugledu na međunarodne poslijediplomske specijalističke studije, ovaj studij je koncipiran kao intenzivan studij u trajanju od godinu dana (dva semestra). Prvo obrazovno razdoblje sadržava četiri obvezna kolegija, a drugo obrazovno razdoblje pet izbornih kolegija. Izborne kolegije ovisno o afinitetu student izabire iz liste ponuđenih kolegija.

Nastavni plan: vrednuje se bodovnim sustavom gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno savladavanje gradiva. Bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti, te obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Svaki polaznik je dužan aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve tražene sastavnice što mu omogućava polaganje određenog kolegija.  

Organizacija: studij je organiziran kao izvanredni studij a nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost će biti usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se, osim predavanja, sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada. Profesor ocjenjuje uspješnost ukupnog rada u indeksu i na prijavnici.

Uz nastavnike navedene u nastavnom planu u izvođenju nastave sudjelovat će ugledni stručnjaci iz prakse i nastavnici s drugih fakulteta.  Završni rad student mora braniti najkasnije dvije godine po završetku studijske godine, odnosno najkasnije tri godine od početka studiranja.

Uvjeti upisa na studij: Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile odgovarajući četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij (po starom sustavu obrazovanja), odnosno diplomski studij (po Bolonjskom procesu), a također i osobe koje su završile specijalistički stručni diplomski studij (po Bolonjskom procesu i stekle 120 ECTS bodova, i zajedno sa I. razinom obrazovanja ukupno 300 ECTS bodova)) s prosječnom ocjenom 3,5 ili više (ukoliko je prosjek manji, pristupnik je dužan priložiti preporuku dvojice nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvene discipline marketinga), koje poznaju najmanje jedan svjetski jezik i informatički su pismene. Poslijediplomski specijalistički studij može upisati i polaznik koji je završio drugi srodni četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studi ili diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija: Polaznici stječu najnovije teorijske i praktične spoznaje o marketingu i sposobnost za kreativno rješavanje složenih problema iz područja marketinga u suvremenim uvjetima poslovanja subjekata gospodarstva i izvangospodarskih djelatnosti.

Akademski naziv: Uspješnim završetkom studija polaznici stječu akademski naziv “univerzitetski specijalist ekonomije ” u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima. Naziv specijalist, odnosno njegova kratica dodaju se akademskom nazivu stečenom ne prethodno završenom studiju (univ.spec.oec.).

Cijena studija: 29 500 kuna plativo u nekoliko obroka (detalji plaćanja se preciziraju sa voditeljem studija).