Izbornik

Financije i bankarstvo

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 2 semestra

Nositelj studija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • sveučilišni specijalist financija i bankarstva (univ. spec. oec.)

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij (PSS) „Financije i bankarstvo“ oslanja se prije svega na široku bazu diplomiranih ekonomista smjera Financijski menadžment za koji je zadnjih godina bio dominantan interes na studiju pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Također, ovaj studij nastavlja tradiciju poslijediplomskog znanstvenog studija istoga naziva koji je pokrenut 2003. godine, a za kojim je postojao velik interes. Njegovim gašenjem pojačana je potreba za pokretanjem specijalističkog poslijediplomskog studija. Kao takav, PSS „Financije i bankarstvo“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi se od 2008. godine, i nasljednik je poslijediplomskog znanstvenog studija „Financije i bankarstvo“ (magisterija) koji se izvodio od 2003. do 2008. godine. Ovo ukazuje na kontinuitet, iskustvo i tradiciju u trajanju od već skoro dvadeset godina.

Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij Financije i bankarstvo
Nositelj/izvođač studija: Ekonomski fakultet, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
Tip studijskog programa: Sveučilišni studij
Razina: 3 – poslijediplomski specijalistički studij
Znanstveno područje: društvene znanosti
Znanstveno polje: ekonomija
Znanstvena grana: financije (oznaka 5.01.02)

Voditelj poslijediplomskog studija:
Prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Kontakt informacije: sajter {at} efos hr ; financije.bankarstvo <at> gmail com

Trajanje studija:
Jedna godina, odnosno dva semestra, uz izradu i obranu završnog rada.

Uvjeti upisa na studij:
Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati osobe koje imaju:

  1. završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije,
  2. završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, koji nije iz grane financije, s obvezom polaganja razlikovnih ispita,
  3. završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (Bolonjski program),
  4. završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, koji nije iz grane financije, s obvezom polaganja razlikovnih ispita (Bolonjski program),
  5. završen specijalistički stručni diplomski studij (po Bolonjskom procesu) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, sa stečenih 120 ECTS bodova te sa prvom razinom obrazovanja ukupno 300 ECTS bodova,
  6. završen nesveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, čiji program nosi 300 ECTS bodova s obvezom polaganja razlikovnih ispita.

Pravo izravnog upisa imaju pristupnici koji su završili studij ekonomije i imaju prosjek ocjena na diplomskom studiju od 3,51 ili viši. Pristupnici koji imaju prosjek manji od 3,51 mogu se upisati uz dvije preporuke uglednih znanstvenika iz znanstvenih područja i polja poslijediplomskog specijalističkog studija. Pravo izravnog upisa imaju pristupnici koji ulaze u 20% najboljih studenata u svojoj generaciji što se dokazuje potvrdom stručne službe referade znanstveno-nastavne sastavnice. Svi pristupnici dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o poznavanju engleskog jezika ako takvu potvrdu posjeduju, a što mogu dokazati i dokumentacijom iz srednje škole i fakulteta.

Pristupnicima koji su znanstveni stupanj stekli na ranijim magistarskim/specijalističkim studijima iz financija i bankarstva mogu se priznati određeni kolegiji i ECTS bodovi ovisno o podudarnosti silabusa položenih i upisanih kolegija. Pristupnici koji su završili neki drugi magistarski/specijalistički studij te stekli znanstveni stupanj magistra znanosti, uz opće uvjete trebaju položiti razlikovne ispite koje određuje Vijeće poslijediplomskog studija za svakog pristupnika ponaosob, ovisno o njegovim prethodno položenim ispitima i studijima na kojima su isti položeni.

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju podnijeti zahtjev za postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Strani studenti imaju pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Zamolbe pristupnika na poslijediplomskom specijalističkom studiju razmatra Vijeće poslijediplomskoga studija.

Upisne kvote određuju se prema raspoloživosti istraživačkih, nastavničkih, mentorskih i tehničkih kapaciteta. Natječaj za upis pristupnika-studenata biti će objavljen u lokalnim dnevnim novinama, mrežnim stranicama znanstveno-nastavne sastavnice i mrežnim stranicama poslijediplomskog specijalističkog studija. Natječaj će biti otvoren do popune slobodnih upisnih mjesta. Prijave se predaju u referadu za poslijediplomske studije Fakulteta ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom „Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij“.

Obrazac prijave na natječaj za upis:
https://forms.gle/RpKbBuNHwBteaUek8

Obrazac prijave neobvezujućeg interesa za upis na studij (za sve koji žele povratni kontakt s dodatnim informacijama):
https://forms.gle/wQ8m6WXdAnypQego9

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija „Financije i bankarstvo“ stječe se naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke (sveučilišni specijalist financija i bankarstva). Kratica naziva spec. uz naznaku struke dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju te se stavlja iza imena i prezimena osobe (univ. spec. oec.).

Procjena troškova studija po polazniku:
Cijena troškova poslijediplomskog specijalističkog studija je 30.000 kuna po polazniku na bazi minimalnog broja od 12 polaznika. Plaćanje je moguće u dvije rate, od kojih je prva prije upisa, a druga kod upisa drugog semestra.

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika:
Polaznici su po upisu dužni aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve elemente koji čine osnovu za polaganje ispita iz pojedinog kolegija. Kod upisa u prvi semestar polaznici predupisuju izborne predmete, a konačno ih upisuju početkom drugog semestra. Da bi se nastava iz nekog izbornog kolegija izvodila potrebno je da ga na predupisu izabere najmanje deset polaznika studija.

Prema izvedbenom planu i studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija nastava se izvodi kroz predavanja, seminare, okrugle stolove i konzultacije. Izvodi se interaktivno i osim teorijskih tema obuhvaća i studij slučajeva iz domaće i strane prakse. Studij je strukturiran u dva semestra, pri čemu se u prvom semestru izvode obvezni kolegiji, a u drugom izborni. Radi ekonomičnosti izvođenja studija za pojedini izborni kolegij se mora prijaviti minimalno 10 polaznika. U izvođenju nastave pojedinih tema obveznih, ali i izbornih kolegija bit će uključeni i stručnjaci iz prakse, a nastava će se dopunjavati i ad hoc predavanjima stranih stručnjaka kad to bude moguće organizirati. 
U skladu s ovakvom strukturom studija, da bi polaznik završio poslijediplomski specijalistički studij „Financije i bankarstvo“ potrebno je ukupno ostvariti 60 ECTS bodova, od čega 30 u prvom semestru u obveznim kolegijima, 15 u drugom semestru u izbornim kolegijima, te 3 kroz seminarski rad i 12 kroz završni rad.