Izbornik

Financije i bankarstvo

Razina studija

 • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

 • 2 semestra

Nositelj studija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

 • specijalist financija i bankarstva (mag. spec.)

Kolegiji

OBVEZNI PREDMETI – sati: 25; ECTS 6
PREDAVAČ KOLEGIJ
Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović 1. Financijska tržišta i monetarna politika EU
Prof.dr.sc. Branko Novak 2. Restrukturiranje trgovačkih društava
Prof.dr.sc. Vlado Leko Prof.dr.sc. Branko Matić 3. Suvremeno bankarstvo
Prof.dr.sc. Lovre Božina 4. Monetarna analiza i politika
Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac 5. Informacijsko-komunikacijske tehnologije u suvremenom financijskom poslovanju
IZBORNI PREDMETI – sati: 20; ECTS 5
PREDAVAČ KOLEGIJ
Prof.dr.sc. Branko Novak 1. Investicijska analiza i upravljanje portfeljem
Prof.dr.sc. Marijan Karić 2. Osiguranje
Prof.dr.sc. Branko Novak 3. Leasing i faktoring
Prof.dr.sc. Branimir Marković 4. Porezni sustav
Prof.dr.sc. Branko Novak 5. Korporativne financije
Prof.dr.sc. Silvije Orsag 6. Financijske izvedenice
Prof.dr.sc. Luka Crnković 7. Revizija financijskih institucija
 Seminarski rad
 Završni rad

 

FINANCIJSKA TRŽIŠTA I MONETARNA POLITIKA EU
Struktura financijskog tržišta EU. Tržište kapitala u EU i glavni centri. Novčano tržište EU. Komparativna analiza financijskih institucija na razini EU i svijeta (investicijski fondovi, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, banke). Glavne odrednice regulacije financijskog tržišta EU. Financijska tržišta Hrvatske i EU. Europska središnja banka. Problemi monetarne politike i usklađivanje gospodarskih ciklusa u eurozoni. Utjecaj monetarne politike na financijska tržišta. Analiza slučajeva.

KORPORATIVNE FINANCIJE
Pojam korporativnih financija. Ciljevi poslovanja. Dodana tržišna i dodana ekonomska vrijednost. Struktura i trošak kapitala. Politika dividendi dioničkih društava. Činitelji koji utječu na politiku dividendi. Odluke o politici dividendi. Rezidualna teorija politike dividendi. Neke teorije dividendi. Dividende u dionicama i dijeljenje dionica. Procjena vrijednosti dioničkih društava. Razlozi procjene vrijednosti dioničkih društava. Metode procjene vrijednosti dionica. Metode temeljene na diskontiranju budućeg prihoda. Metode temeljene na tržištu. Metode temeljene na imovini dioničkog društva. Vrednovanje rezultata dobivenih pojedinim metodama. Matematičko vrednovanje. Subjektivno vrednovanje. Činitelji bitni za vrednovanje pojedinih metoda. Provjera točnosti procjene. Korekcije procijenjenih vrijednosti za premije i diskonte. Premija za posjedovanje kontrolnog paketa i diskont za posjedovanje manjinskog udjela dionica. Stupanj kontrole nad dioničkim društvom. Diskont za smanjenu mogućnost utrživosti dioničkog udjela. Ostale vrste diskonata.

SUVREMENO BANKARSTVO
Suvremene financijske strukture – bankovno i tržišno utemeljeni sustavi, deregulacijski procesi, globalizacija financija, informatička tehnologija i elektroničko bankarstvo, nova konkurencija, financijske inovacije i konsolidacija bankovnog sektora. Tradicionalno bankarstvo, banke „potpune usluge“ i financijski konglomerati. Današnja bankovna industrija – novi proizvodi i promjena strukture prihoda i troškova, multikanalna distribucija, povezivanje s nebankovnim institucijama i sudjelovanje na tržištu vrijednosnica, organizacijsko restrukturiranje. Upravljanje suvremenom bankom – upravljanje bilancom, kreditna politika prema sektorima, određivanje cijena, kontrola i transfer rizika, upravljanje izvanbilančnim poslovima, vrednovanje uspješnosti banaka, organizacijska i druga pitanja. Pregled suvremenog bankarstva u EU, SAD i Japanu. Analiza hrvatskog bankovnog sektora i prilagodba EU. Izabrane teme – budućnost bankarstva, zaštita potrošača, uzroci propadanja i modeli saniranja banaka, problem malih banaka, vlasnička struktura banaka, metode konsolidacije, etika u bankarstvu, socijalne funkcije banaka…) Simulacije, studij slučajeva.

MONETARNA ANALIZA I POLITIKA
FINANCIJSKA ANALIZA: Pojam financijske analize; Priroda i nastajanje financijskih pojava; Izražavanje financijske transakcije; RAČUNI NOVČANIH TOKOVA: Matrice financijskih i nefinancijskih transakcija; Uporaba računa novčanih tokova; Osobine računa novčanih tokova s motrišta značaja za financijsku analizu; Područja uporabe računa novčanih tokova: FINANCIJSKE TRANSAKCIJE: Varijable financijske transakcije; Financijske transakcije kao dio širih gospodarskih procesa; Pojam invarijante i transakcije u ekonomiji; Financijske invarijante i realne transakcije; Uzročni odnosi financijskih transakcija; POVEZANOST FINANCIJSKIH POJAVA: Shema financijske analize; Financijska struktura; Determinante financijske struktura; Financijska struktura i monetarna analiza; STATISTIČKA OSNOVA FINANCIJSKE ANALIZE: Bilanca monetarnih institucija; Bilanca ostalih financijskih institucija; Bilanca svih financijskih institucija; MONETARNA ANALIZA: Pojam monetarne analize; Procesi monetarnog uravnoteženja; Pojam transmisijskog mehanizma; Shema tijeka monetarnog uravnotežavanja; Monetarni agregati; Kriteriji izbora monetarnih agregata; Empirijska definicija monetarnih agregata; Monetarni indikatori; Likvidnost; MONETARNA POLITIKA: Monetarna politika u zatvorenoj ekonomiji; Monetarna politika u otvorenoj ekonomiji; Monetarna politika i bilanca plaćanja.

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM FINANCIJSKOM POSLOVANJU

 1. Utjecaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na poslovanje
 2. E-poslovanje. Prijelaz s tradicionalnog na e-poslovanje. Modeli e-tržišta (B2C, B2B, B2G, itd.) Modeli e-poslovanja
 3. Podsustavi sustava e-poslovanja. E-nabava (SCM), e-proizvodnja ili usluge, e-prodaja, upravljanje odnosima s klijentima (CRM). Elektroničke isprave i transakcije (e-narudžba, e-račun). Mjerenje uspješnosti e-poslovanja
 4. Informacijsko-komunikacijska tehnologija u financijama i bankarstvu – pojmovi, kontekstualni okvir, povijesni razvoj, prijelaz s tradicionalnog na elektroničko bankarstvo (e-bankarstvo)
 5. E-bankarstvo i njegovi kanali. Bankomat i kiosk. Telefonsko bankarstvo. Online (internet) bankarstvo. Mobilno bankarstvo. TV bankarstvo.
 6. Novi proizvodi i dodane vrijednosti e-bankarstva. Tradicionalni i novi proizvodi e-bankarstva. E-gotovina. E-novac. E-čekovi. Elektronički sustavi plaćanja (PayPal, CyberCash, eCash). SWOT analiza i dodane vrijednosti e-bankarstva
 7. Informacijski sustav e-bankarstva. Arhitektura sustava e-bankarstva. Softverske komponente e-bankarstva. Front-end sustav e-bankarstva. Srednji sloj sustava e-bankarstva. Back-end sustav e-bankarstva (poslužitelji, baze i skladišta podataka). Hardverske komponente e-bankarstva. Računala. Mrežna oprema. Uređaji za autorizaciju korisnika (token, TAN tablica, pametna kartica)
 8. Sigurnost informacijskog sustava e-bankarstva. Enkripcija. Vatrozidi. Identifikacija, autentikacija i autorizacija. Digitalni certifikati, elektronički potpis. Povjerljivost, integralnost, neporecivost. Zakonska podloga e-bankarstva.
 9. Upravljanje rizikom u e-bankarstvu (modeli za upravljanje rizicima, kreditni skoring, i dr.)
 10. Stanje i razvoj e-bankarstva u Hrvatskoj i svijetu s primjerima

LEASING I FAKTORING
Leasing kao izvor financiranja. Povijesni razvoj leasinga. Pojam i definicija leasinga. Vrste leasinga. Financijski leasing Operativni leasing. Prednosti i nedostaci leasinga.
Tržište leasinga u Republici Hrvatskoj.
Računovodstveni i pravni aspekti leasinga.
Pojam i povijesni razvoj faktoringa. Faktoring u svijetu. Faktoring u Europi. Faktoring u Republici Hrvatskoj.
Ugovor o faktoringu. Definicija faktoringa. Pravni sadržaj faktoringa. Sudionici faktoringa.
Vrste faktoringa. Pravi i nepravi faktoring. Izravni i neizravni faktoring. Otkriveni i neotkriveni faktoring. Faktoring sa i bez prava regresa. Domaći faktoring. Međunarodni faktoring.
Funkcije i svojstva faktoringa.

POREZNI SUSTAV
Pojam poreznog sustava. Čimbenici koji utječu na porezni sustav. Suvremena kretanja na području oporezivanja. Harmonizacija poreznih sustava u Europi. Porezni monizam i porezni pluralizam. Porez na promet – povijesni razvoj i osnovna obilježja poreza na promet, oblici poreza na promet, porez na dodanu vrijednost, temeljna obilježja PDV-a (predmet oporezivanja, mjesto oporezivanja, porezne stope, oblici i metode oporezivanja). Posebni porez na promet – trošarine – razvoj, oblici i vrste trošarina. Porez na dohodak – razvoj, karakteristike i oblici oporezivanja dohotka, utvrđivanje i obračun poreza na dohodak. Porez na dobit – pojam i karakteristike oporezivanja dobiti, razlozi i opravdanja ubiranja poreza na dobit, sustavi oporezivanja dobiti. Porezi lokalne i regionalne samouprave. Gradski i općinski porezi. Županijski porezi. Porezna konkurencija u Europskoj uniji. Model OECD-a. Model Europske unije – kodeks ponašanja pri oporezivanju. Prilagodba hrvatskog poreznog sustava zahtjevima Europske unije. Sustav doprinosa – doprinosi za obvezno osiguranje. Ostali doprinosi.

RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Spajanja, pripajanja i restrukturiranja trgovačkih društava. Osnovni pojmovi. Motivi pripajanja i preuzimanja društava. Sinergija. Operativna sinergija. Financijska sinergija. Diverzifikcija. Ekonomski motivi. Horizontalna integracija. Vertikalna integracija. Hipoteza unapređenja menadžmenta. Utjecaj spajanja na odnos cijene i dobiti po dionici Preuzimanje trgovačkih društava korištenjem financijske poluge. Preuzimanje društava od strane menadžera. Financiranje preuzimanja korištenjem poluge. Analiza rizika kod LBO. Porast efikasnosti koji daje LBO. Način spajanja i preuzimanja trgovačkih društava. Kako realizirati uspješno spajanje i preuzimanje. Restrukturiranje društva u poslovnim problemima. Pojam poslovnog problema. Predviđanje poslovnih problema. Potrebna sredstva za održiv rast. Financijsko restrukturiranje. Restrukturiranje u stečaju.

FINANCIJSKE IZVEDENICE
Financijske izvedenice u strategiji upravljanja rizicima. Futures. Opcije. Swap poslovi. Odlučivanje o izboru financijske izvedenice pri upravljanju rizicima. Financijske izvedenice, stabilnost financijskog tržišta i financijske krize. Poslovanje financijskim izvedenicama na burzama. Financijske izvedenice i hedging. Hedge fondovi.

REVIZIJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
Revizija temeljnih financijskih izvješća. Revizija materijalne imovine, trajnih ulaganja, upisanog a neuplaćenog kapitala i otkupljenih vlastitih dionica. Revizija novčanih sredstava, plemenitih metala i tekućih potraživanja. Revizija tekućih obračuna i internih obračuna. Revizija deviznih sredstava i plasmana. Revizija plasmana u vrijednosne papire. Revizija kratkoročnih i dugoročnih plasmana. Revizija rashoda i prihoda. Revizija kratkoročnih i dugoročnih izvora sredstava. Revizija kapitala, rezervi, rezerviranja i izvanbilančnih zapisa. Revizorska mišljenja.

INVESTICIJSKA ANALIZA I UPRAVLJANJE PORTFELJEM
Tržište vrijednosnih papira. Rizik pri investicijama u vrijednosne papire. Mjerenje rizika i prinosa. Okviri analize vrijednosnih papira. Rizici vezani za tvrtku. Vrednovanje običnih dionica. Vrednovanje dužničkih instrumenata. Rizici vezani za tržište. Utjecaj tržišta na obične dionice. Rizik vezan za kamatnu stopu. Kompozicija portfelja vrijednosnih papira. Tradicionalni pristup kompoziciji portfelja vrijednosnih papira. Formuliranje cilja portfelja. Principi diversifikacije. Racionalna osnova diversifikacije. Rizik koji se može i rizik koji se ne može diversificirati. Modeli kompozicije portfelja na temelju sredine i varijance
Markowitzev model portfelja. Model jednog indeksa. Model maksimiziranja bogatstva (W-M model). Teorija tržišta kapitala. Model određivanja cijene kapitalne imovine. Pravac tržišta kapitala. Pravac tržišta vrijednosnih papira. Arbitražna teorija određivanja cijena. Analiza vrijednosti dionica. Principi vrednovanja običnih dionica. Značenje dobiti u određivanju vrijednosti dionica. Procjena rizika običnih dionica. Rizik i diskontna stopa. Dekompozicija rizika. Modeli vrednovanja običnih dionica. Pojednostavljeni modeli diskontiranja dividendi. Determinante P/E odnosa.

OSIGURANJE
Priroda i tretman rizika. Upravljanje rizicima. Osiguranje i pokriće rizika. Statističke metode u kvantifikaciji rizika. Priroda i funkcije osiguranja. Vrste osiguranja (transportno osiguranje, osiguranje imovine i odgovornosti, osiguranje života, rentno osiguranje, obvezna osiguranja). Načela ugovora o osiguranju. Obilježja i vrste ugovora o osiguranju. Polica osiguranja. Obilježja tržišta osiguranja. Struktura tržišta osiguranja. Poslovanje osiguravatelja (preuzimanje rizika, prodaja osiguranja, cijene osiguranja, likvidacija štete, formiranje osiguravateljevih fondova, ulaganje osiguravateljevih fondova, financijski izvještaji osiguravatelja). Poslovna politika osiguravateljnih društava. Ekonomski učinci reosiguranja i suosiguranja.