Izbornik

PSS Računovodstvo, revizija i analiza

Razina studija

  • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

  • 3 semestra (1,5 studijska godina)

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

  • univ.spec.oec.rra
  • sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Struktura studija

Poslijediplomski specijalistički studij „Računovodstvo, revizija i analiza“ izvodit će se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u moderno uređenim i tehničko opremljenim dvoranama u trajanju tri semestra. Pojedinačno, svaki semestar se sastoji od obveznih predmeta, izbornih predmeta i specijalističkih radionica pri čemu je zasebno određen specifičan broj ECTS bodova s obzirom na način izvođenja nastave (predavanja, seminari, vježbe) i količnu uloženog vremena, uloženog truda u pripremi (praćenju rada studenata) i uspješnom polaganju ispita. Sukladno predloženom izvedbenom planu studija i studijskom programu nastava na poslijediplomskom specijalističkom studiju će se izvodi u obliku predavanja, vježbi, konzultacija, okruglih stolova i rasprava, radionica, samostalnih zadataka, terenske nastave, on line zadataka. Nastava će se izvodi interaktivno i pored teorijskih postavki nastava će se temeljiti na studijama slučajeva kroz praktične (računovodstveno-revizijske) primjere.

Sukladno navedenoj strukturi studija da bi student završio studij na poslijediplomskom specijalističkom studija potrebno je ukupno ostvariti 90 ECTS bodova i to 58 u okviru obveznih predmeta, 16 izborni predmeti, te 16 bodova specijalistički rad. Osim obveznog broja prikupljenih ECTS bodova, uspjeh na ispitu iz obveznih i specijalističkih predmeta te seminarskih radova vrednuju se sustavom ocjenjivanja u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Napredovanje studenta prati se tijekom čitavog studija (svaki student ima portofolio) i redovita izvješća mentora. Na kraju semestra mentor obvezno dostavlja izvješće o radu studenta. Student u dogovoru s mentorom definira izborni sadržaje studija i temu specijalističkog rada. Na kraju akademske godine voditelj studija raspravlja o napretku svakog studenta na sjednici Vijeća PSS.

U prvom semestru nudi se nastavni sadržaj (pet obveznih predmeta) koji daju temeljna znanja iz računovodstvene struke: Međunarodno računovodstvo, Financijsko računovodstvo i računovodstveno izvještavanje, Menadžersko računovodstvo i Forenzično računovodstvo. U navedenom semestru upisuje se kolegij Metodologija istraživačkih radova kojim se stječu opća znanja ili vještine pisanja znanstveno-stručnih radova. Na kraju prvog semestra bira se mentor i sklapa Ugovor s mentorom (Fakultet, student i voditelj studija) kojim se jasno iskazuju prava i obveze triju strana. Zajedno s mentorom student radi plan studija. Uvjeti za upis u drugi semestar: odslušan prvi semestar, prikupljeno najmanje 20 od 30 ECTS bodova. Na kraju svakog semestra mentor daje izvješće o radu i napretku studenta. Izvješće se podnosi Vijeću PSS-a.

U drugom semestru student upisuje obvezne kolegije (Revizija i revizijsko izvještavanje, Porezna forenzika i Analiza financijskih izvještaja za poslovno odlučivanje) koji se odnose na temeljna znanja iz revizijske struke i dva izborna predmet (vidi listu izbornih predmeta). Uvjeti za upis u treći semestar: odslušan drugi semestar, prikupljeno najmanje 22 od 30 ECTS bodova. U trećem semestru upisuje se jedan obvezni predmet (Financijska i ekonomska analiza projektnih ulaganja) kojima se stječu specifična znanja iz područja upravljanja projektima, dva izborna predmeta prema temi specijalističkog rada. Kroz sve semestre student  radi na poslijediplomskom specijalističkom radu i upisuje 16 ECTS-a mentorskog rada.

Svi semestri se sastoje od individualnih i grupnih aktivnosti u radionicama, izrade seminarskih radova, timske izrade projektnih zadataka, kritičkih prikaza, metodologije izrade uz mogućnost sudjelovanja u pojedinim dionicama većih projekata, individualnog rada s mentorom u izradi specijalističkog rada, vještine primjene računalnih programa, znanstveno-stručnih kontakata na sveučilištima i pravnim i ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, te studijskih stručnih putovanja. Pojedini predmeti mogu se izvoditi i u obliku ljetnih škola ili radionica pri poslijediplomskom specijalističkom studiju ili kao cjeloživotno obrazvanje. Te se škole temelje na tematici kolegija predviđenih unutar jednog semestra. Uz predavanja, na ljetnim školama predviđene su radionice na kojima uz nastavnike i vanjske suradnike aktivno sudjeluju i studenti ovoga poslijediplomskog studija kao i ostali zainteresirani pripadnici akademske zajednice iz Hrvatske i iz inozemstva. Aktivnosti se vrednuju ECTS bodovima u okviru jednog ili više predmeta, ovisno o strukturi i nastavnom opterećenju. Podnesci nastavnika, vanjskih suradnika, te kvalitetni podnesci studenata mogu biti objavljeni u prigodnim publikacijama.

Studij završava izradom i obranom specijalističkog rada. Završetkom studija i obranom specijalističkog rada student stječe diplomu i akademski stupanj sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize (univ.spec.oec.) te dodatnu komponentnu neophodnu za pristupanje polaganju ispita za stjecanje zvanja ovlašteni računovođa, ovlašteni revizor i ovlašteni računovodstveni forenzičar što postaje zakonska obveza od 1.1.2018. godine. Zahvaljujući raznovrsnosti ponuđenih kolegija studij je prilagodljiv interesima i potrebama svakog pojedinog studenta. Temelj studija čini suradnja između mentora i studenta PSS.

Cjelokupnu strukturu studija možete pogledati putem poveznice POPIS PREDMETA.