Izbornik

PSS Računovodstvo, revizija i analiza

Razina studija

 • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

 • 3 semestra (1,5 studijska godina)

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

 • univ.spec.oec.rra
 • sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Specifičnost studija

Specifičnost poslijediplomskog studija ogleda se u mogućnosti pripreme za stjecanje zvanja ovlašteni revizor kroz obvezne i izborne kolegije studija. Za sve polaznike pripremljeni su nastavni materijali studija.

Studij završava izradom i obranom specijalističkog rada. Završetkom studija i obranom specijalističkog rada student stječe diplomu i akademski stupanj sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize (univ.spec.oec.) te dodatnu komponentu neophodnu za pristupanje polaganju ispita za stjecanje zvanja ovlašteni revizor.

Prema Zakonu o reviziji (NN, 127/17) u primjeni od 01. siječnja 2018. godine u čl. 11. st. 14 navodi se kako fizička osoba koja je završila poslijediplomski specijalistički studij u jednom ili više predmeta propisani istim člankom stavak 2. i 3. može se izuzeti od provjere teorijskog znanja u tim predmetima, ako je predmete istog sadržaja položila u okviru navedenog studija.
Odluku o izuzeću na obrazloženi zahtjev fizičke osobe donosi Hrvatska revizorska komora u skladu s Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (NN, 59/19) koji u čl. 7. Kriteriji za izuzeće od provjere teorijskog znanja u predmetima istog sadržaja na revizorskom ispitu navodi sljedeće:

 1. Hrvatska revizorska komora će u roku od sedam dana od zadnjeg dana provođenja revizorskog ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu privremenih rezultata, objavom osobne zaporke kandidata navedene na prijavi za pristupanje revizorskom ispitu (stavak 1)
 2. Kandidat koji je završio poslijediplomski specijalistički studij podnosi Hrvatskoj revizorskoj komori zahtjev za izuzeće uz koji dostavlja potvrdu o položenim ispitima na navedenim studijima (prijepis ocjena) kao i studijski program iz kojeg su vidljivi sadržaji svakog položenog predmeta (stavak 2) i
 3. Odluku o izuzeću od polaganja jednog ili više predmeta na revizorskom ispitu donosi Hrvatska revizorska komora na obrazloženi prijedlog ispitnog povjerenstva, uspoređujući sadržaj položenih ispita u okviru navedenih studija s ispitnim sadržajem područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona koja su obuhvaćena revizorskim ispitom (stavak 3).

Predavači na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Računovodstvo, revizija i analiza“ biti će brojni ekonomski stručnjaci iz različitih institucija, kao što su: Fakultet za ekonomiju i turizam Pula, Fakultet za menadžment i turizam Opatija, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski fakultet Zagreb, RIF i RRiF, zatim Državni ured za reviziju, Hrvatska revizorska komora i slična računovodstvena i revizijska udruženja.

Hrvatska komora poreznih savjetnika u suradnji s Poslijediplomskim specijalističkim studijem Računovodstvo, revizija i analiza organizira edukaciju za pripremu i polaganje ispita za poreznog savjetnika dva puta godišnje: kasno proljeće i kasna jesen.

Uvjeti za prijavu ispita su:

Porezni savjetnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: (čl. 8 . st. 2 Zakona o poreznom savjetništvu, N.N. 127/00, N.N. 76/13 i N.N. 115/2016):

 1. da ima poslovnu sposobnost
 2. da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske ili države ugovornice Europskog gospodarskog prostora
 3. da govori hrvatskim jezikom i piše latiničnim pismom i drugim jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području na kojemu treba obavljati djelatnost
 4. da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja, protiv krivotvorenja, protiv službene dužnosti, te protiv pravosuđa iz zakona kojim su uređena kaznena djela i kaznene sankcije, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne te da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog savjetništva.

Porezni savjetnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: (čl. 9 . st. 1. i 2 Zakona o poreznom savjetništvu, N.N. 127/00, N.N. 76/13 i N.N. 115/2016):

 1. da je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje pet godina radnog iskustva na poreznim poslovima ili
 2. da je stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i programu sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima, i
 3. da je položio ispit za poreznog savjetnika u skladu s ovim Zakonom i dobio propisano odobrenje za rad od Komore.

Pod radnim iskustvom na poreznim poslovima razumijeva se rad na primjeni poreznih ili računovodstvenih propisa. Navedeno se može provjeriti u kontaktu s tajnikom Hrvatske komore poreznih savjetnika na telefon 091/179-1346 ili na e-mail info@hkps.hr.

Prva edukacija za ovlaštenog poreznog savjetnika započela je 08. studneog 2019. godine sa 13 prijavljenih polaznika iz cijele države. Edukacija završava 14. prosinca 2019. godine prema rasporedu predavanja.

Dodatne informacije oko priprema za edukaciju te prijava za edukacije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku za ovlaštenog poreznog savjetnika mogu se dobiti na mail: ivo.mijoc@gmail.com ili na + 385 99 445 6789.