Izbornik

PSS Računovodstvo, revizija i analiza

Razina studija

 • Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje studija

 • 3 semestra (1,5 studijska godina)

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Ekonomski fakultet u Osijeku

Stručni ili akademski naziv

 • univ.spec.oec.rra
 • sveučilišni specijalist računovodstva, revizije i analize

Opće informacije

Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo, revizija i analiza

Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Izvođač studija: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31000 Osijek

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč

Trajanje studija: Poslijediplomski specijalistički studij „Računovodstvo, revizija i analiza“ traje jednu i pol godinu, odnosno tri semestra uz izradu i obranu završnog specijalističkog rada.

Nastavni plan: Nastavni plan vrednuje se bodovnim sustavom gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno savladavanje gradiva. Bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti, te obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Svaki polaznik je dužan aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve tražene sastavnice što mu omogućava polaganje određenog kolegija.

Organizacija: Studij je organiziran kao izvanredni studij a nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost će biti usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se, osim predavanja, sastoji od pristupnih, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskog rada. Profesor ocjenjuje uspješnost ukupnog rada u indeksu i na prijavnici. Uz nastavnike navedene u nastavnom planu u izvođenju nastave sudjelovat će ugledni stručnjaci iz prakse i nastavnici s drugih fakulteta. Završni rad student mora braniti najkasnije dvije godine po završetku studijske godine.

Nastavni materijali studijahttps://loomen.carnet.hr/my/

Uvjeti upisa na studij: Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati osobe koje imaju:

 1. završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti
 2. završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju koji ne spada u područje društvenih znanosti s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 3. završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju koji ne spada u područje društvenih znanosti s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 4. završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti (bolonjski program)
 5. završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti s obvezom polaganja razlikovnih ispita (bolonjski program).

Pravo izravnog upisa imaju pristupnici koji su završili studij ekonomije i imaju prosjek ocjena od 3,50 ili viši. Pristupnici koji imaju prosjek manji od 3,50 mogu se upisati uz dvije preporuke uglednih znanstvenika iz znanstvenih područja i polja poslijediplomskoga specijalističkog studija. Pravo izravnog upisa imaju pristupnici koji spadaju u 10% najboljih studenata u svojoj generaciji što se dokazuje potvrdom stručne službe referade znanstveno-nastavne sastavnice. Svi pristupnici dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o poznavanju jednoga svjetskog jezika ukoliko takvu potvrdu posjeduju.

Strani studenti imaju pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Zamolbe pristupnika na poslijediplomskom specijalističkom studiju prihvaća, odnosno ne prihvaća Vijeće poslijediplomskoga studija. Upisne kvote određuju se prema raspoloživosti istraživačkih, nastavničkih, mentorskih i tehničkih kapaciteta. Prijava za natječaj za upis pristupnika-studenata mora sadržavati:

 1. ispunjen obrazac Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij obrazac 1. (PDS-01)
 2. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti (priložiti popis znanstvenih i stručnih radova ukoliko postoje)
 3. domovnicu i rodni list (kopije i ne starije od 6 mjeseci) (strani studenti prilažu važeću putovnicu (kopiju))
 4. presliku diplome o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena (ako je prosjek ocjena kandidata niži od 3,50 potrebno je dostaviti dvije preporuke profesora s dodiplomskog/preddiplomskog/diplomskog studija)
 5. potvrde o znanju jezika (ako je završen studij u inozemstvu nije potrebna potvrda)
 6. izjavu pristupnika o prihvaćanju uvjeta studiranja i da će snositi troškove studija (obrazac na mrežnim stranicama studija)
 7. ako studij plaća poduzeće potrebno je dostaviti odluku poduzeća o plaćanju studija (obrazac na mrežnim stranicama studija)
 8. dokaz o uplati prve rate školarine studija

Natječaj za upis pristupnika-studenata biti će objavljen u lokalnim dnevnim novinama, mrežnim stranicama znanstveno-nastavne sastavnice i mrežnim stranicama poslijediplomskog specijalističkog studija. Natječaj će biti otvoren do popune slobodnih upisnih mjesta. Prijave se predaju u referadu za poslijediplomske studije Fakulteta ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom „Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo, revizija i analiza“.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija: Ciljevi su studija obrazovanje stručnjaka koji će kompetentno odgovoriti novim potrebama tržišta rada, koji će razumjeti i razvijati računovodstvo i reviziju kao djelatnost koja osigurava nesmetan protok znanja i informacija, koji će unaprjeđivati struku i profesiju implementacijom novih tehnologija, koji će sudjelovati u diseminaciji nacionalne i EU računovodstvenih standarda, propisa i prava te koji će proučavati i razvijati raznolike aspekte računovodstva, revizije i analize kao djelatnosti i kao znanosti. Studij kroz atraktivan, inovativan, interdisciplinaran i jedinstven program, kroz sinergiju akademskog i poduzetničkog duha, nastoji odgovoriti potrebama dinamičnog tržišta rada, pridonijeti jačanju sektora računovodstveno-revizorskih djelatnosti koje moraju biti temelj razvoja društva i društva znanja te obrazovati stručne, samostalne, odgovorne i visokomotivirane profesionalce koji će pridonijeti razvoju profesije, odnosno sudjelovati u daljnjem razvoju računovodstvene znanosti.

Poslijediplomskim specijalističkim studijem „Računovodstvo, revizija i analiza“ studenti stječu temeljna ekonomska znanja, produbljena temeljna ekonomska znanja vezana uz područje računovodstva i revizije, kao i specijalistička teorijska i praktička (empirijska) znanja. Na taj način studenti se osposobljavaju za obavljanje i vođenje različitih poslova u svim gospodarskim subjektima, odnosno za uspješno računovodstveno praćenje poslovanja. Nadalje, uspješnim završetkom studija omogućuje se osposobljenost visokoprofesionalnih revizijskih stručnjaka za poslove revizija i audita u trgovačkim društvima, bankama i drugim financijskim institucijama obveznicima revizije sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji Republike Hrvatske.

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju student treba steći opća (teorijska) i posebna (specijalistička) znanja i vještine: sposobnost individualnog i zajedničkog rada na problemskim zadacima i studijama slučajeva, samostalno pretraživanje baza podataka te stručnih i znanstvenih radova, znanstveno postavljenje problema, sposobnost razvijanja kritičkog i samokritičkog razmišljanja oko postavljenih problemskih situacija i predlaganje potencijalno valjanih zaključaka, samostalno i zajedničko prezentiranje radova, zaključaka i elaboracija te ostale specifične vještine prema potrebama regije.

Akademski naziv: Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija „Računovodstvo, revizija i analiza“ stječe se naziv specijalist uz naznaku struke (specijalist računovodstva i revizije). Kratica naziva spec. uz naznaku struke dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju te se stavlja iza imena i prezimena osobe (univ.spec.oec.).

Cijena studija:

 • Osijek 30.000,00 kuna plativo u nekoliko obroka