Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

 • radnim danom od 8 do 12 sati
 • utorkom (samo za izvanredne studente)
  od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

Hodogram prijave i obrane rada

 1. Student treba prije prijave završnog ili diplomskog rada položiti sve ispite.
 2. Sve ocjene trebaju biti upisane u ISVU sustav.
 3. Dokumenti koje treba priložiti:
  a)   Iz Skriptarnice:
  Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada (popuniti sve podatke)
  Odluku o obrani završnog ili diplomskog rada (popuniti podatke o radu i mentoru, a članove povjerenstva ostaviti prazno)
  Potvrdu o vraćenim svim knjigama u Knjižnicu Fakulteta (ovjerenu u Knjižnici Fakulteta)
  b)   Skinuti s web sjedišta Fakulteta, na stranici Referade (pod Obrasci za studente):
  Izjavu o akademskoj čestitosti, pravu prijenosa intelektualnog vlasništva, suglasnosti za objavu u institucijskim repozitorijima i istovjetnosti digitalne i tiskane verzije rada (u daljnjem tekstu Izjava)
 4. Popunjenu i potpisanu Izjavuuklopiti u završni ili diplomski rad iza naslovnih stranica kao sastavni dio rada (i u tiskanom i u elektroničkom obliku). Kada se rad predaje u elektroničkom obliku, potpisana Izjava treba biti skenirana u pdf ili jpg formatu ili uslikana fotoaparatom, a zatim umetnuta u rad iza naslovnih stranica. O mjestu u radu gdje treba uklopiti Izjavu vidjeti Upute za pisanje studentskih radova, raspoložive na web stranici Fakulteta, pod izbornikom Studenti.
 5. Popunjene dokumente predati u Studentsku referadu najkasnije 3 dana prije obrane rada od 9 do 12 sati.
 6. Završni ili diplomski rad predati u 2 primjerka u tiskanom obliku spiralno uvezana, a jedan elektronički u pdf formatu na CD-u koji ostaje u Referadi.
 7. Na dan obrane podići u Referadi primjerke radova i odnijeti mentoru i povjerenstvu na potpis za vrijeme obrane.
 8. Nakon obrane sve potpisane dokumente, 1 primjerak rada u tiskanom obliku i 1 elektronički na CD-u donijeti u Referadu, dok 1 primjerak rada u tiskanom obliku treba ostaviti mentoru.
 9. Student dobiva Potvrdu o završenom studiju koje vrijedi do promocije, kada dobiva diplomu.