Izbornik

Ured za studente i studije - Referada

Radno vrijeme

ZA STUDENTE:

  • radnim danom od 8 do 12 sati
  • utorkom (samo za izvanredne studente)
    od 16 do 18 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

|OBAVIJEST| STATUS MIROVANJA (redoviti i izvanredni studenti)

Poštovani,

zamolbe za status mirovanja neće biti odobrene ukoliko niste najavili opravdane razloge i dostavili pisanu najavu u Studentsku referadu najkasnije u roku 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje (Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, V.1.1. Pravo na mirovanje obveza , čl. 42.,  u prilogu ovog teksta).

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

V.1.1. Pravo na mirovanje obveza

Članak 43.

 

(1) Student ima pravo na mirovanje obveza:

– za vrijeme trudnoće,
– za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima,
– za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju,
– za vrijeme međunarodne razmjene studenta u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove, i
– u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.

(2) Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete:
– najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. ovog članka Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje, i
– podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

(3) Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

(4) Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.

(5) Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jedne godine studija.

(6) Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete.

(7) Izvanredni studenti imaju pravo na mirovanje obveza pod istim uvjetima kao i redoviti te za to vrijeme ne plaćaju troškove studija.

(8) Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanja studija.