Izbornik

Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije

Nositelj i izvoditelj programa

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Voditelj programa

Martina Briš Alić

Kontakt info

Tel.: +385 (31) 224 437

e-mail: martina.bris.alic@efos.hr 

JAVNI POZIV za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
„Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“

Program cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ ukupno traje 120 sati. Program je sastoji od 4 obvezna kolegija (Makroekonomija, Mikroekonomika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje i Menadžment), a svaki kolegij se izvodi u trajanju 30 sati. Nakon položenih ispita iz svih kolegija polaznik pristupa izradi završnog rada. Završetkom Programa stječe se 30 ECTS bodova i potvrda o završenom programu cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“.

UVJETI UPISA:
Pravo prijave programa cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ imaju pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti

Cijena upisnine je 4.200,00 HRK.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  1. popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku)
  2. presliku diplome o završenom preddiplomskom stručnom studiju
  3. presliku identifikacijske isprave
  4. popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku efos.unios.hr

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se do 28. ožujka 2022. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije navedene u javnom pozivu.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjelozivotno učenje:

Izv. Prof. dr. sc. Martina Briš Alić
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja
e-mail: martina.bris.alic@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 37

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 27

DEKAN
Prof. dr. sc.  Boris Crnković

Javni poziv s popisom kolegija