Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 • 1 zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane kvantitativna ekonomija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

PRISTUPNICI MORAJU ISPUNITI SLJEDEĆE UVJETE ZA PRIJAVU:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ekonomski studij ili dodiplomski sveučilišni studij kao najbolji studenti (prosjek ocjena 4,0 i više)
 • izvrsno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • interesi i smisao za sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13., 139/13., Odluka USRH 101/14. i 60/15.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

PRIJAVA NA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI:

 • obrazac prijave s web stranice fakulteta efos.hr (obrazac br. 4)
 • životopis (obrazac EUROPASS)
 • ovjerenu presliku svjedodžbe sveučilišnog preddiplomskog studija i diplome sveučilišnog diplomskog studija ili diplome sveučilišnog dodiplomskog studija
 • prijepis ocjena o položenim ispitima na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili dopunske isprave za sveučilišni preddiplomski i sveučilišni diplomski studij
 • preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina B2 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezik

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstva) imenuje Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu na radno mjesto, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u pisanom obliku u jednom primjerku u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek s naznakom – Prijava za natječaj i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Ekonomski fakultet u Osijeku kako voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

 

                                                                                  Ekonomski fakultet u Osijeku

EFOS na društvenim mrežama