Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta

 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU  

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija (znanstvene grane financije) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za financije i računovodstvo
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija (znanstvene grane poslovna informatika) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za vrijeme bolovanja, na Katedri za kvantitativne metode i informatiku

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 114. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku, pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr/fakultet/pravilnici-i-statut/.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “za natječaj za asistenta pod točkom __”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ekonomski fakultet u Osijeku objavit će odluke Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta na mrežnim stranicama www.efos.unios.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih kandidata objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrasci privole objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku: Obrazac privole grana Financije i Obrazac privole grana Poslovna Informatika. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

EFOS na društvenim mrežama