Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-informatičkog referenta u Odsjeku/Uredu za informacijsku i računalnu strukturu u Odjeljku/Uredu za informatiku i računalnu mrežu u Tajništvu Ekonomskog fakulteta Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena)
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za karijere studenata i alumni u Odjeljku/Uredu za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije u Tajništvu Ekonomskog fakulteta Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena).

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkom 1. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst kako slijedi:

 • srednja stručna sprema informatičkoga ili tehničkoga smjera
 • godinu dana radnog iskustva.

Uz prijavu kandidati natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala svjedodžbu)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • popunjen i potpisan obrazac privole.

Kandidati natječaja pod točkom 2. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst kako slijedi:

 • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili prava
 • izvrsno poznavanje engleskoga jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu kandidati natječaja pod točkom 2. obvezni su priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • popunjen i potpisan obrazac privole.

Opis poslova radnog mjesta III. vrste-informatičkog referenta i radnog mjesta I. vrste-stručnog suradnika za karijere studenata i alumni objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o sadržaju i načinu pisanog testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za pisano testiranje/razgovor, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom __“.

Svi kandidati natječaja uz prijavu obvezni su priložiti popunjen i potpisan obrazac privole koji je objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr, a kojim kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku objavit će na mrežnim stranicama www.efos.unios.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu te uz prethodnu suglasnost kandidata profesionalni životopis odabranog kandidata sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.

EFOS na društvenim mrežama