Izbornik

Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU  

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

  • dva nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment
  • dva nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane financije

Kandidati natječaja pored uvjeta propisanih člankom 92. stavkom 2. i člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 186., 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i člancima 95., 98., 99. i 100. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člancima 2., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.) te člancima 13. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7.Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno zvanje, nastavno i suradničko zvanje i Obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci 7. i 2. objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “za natječaj za naslovne docente”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

EFOS na društvenim mrežama