Izbornik

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje
NATJEČAJ

 

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Obrazac br. 2. i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.efos.unios.hr.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva primjerka, osim radova, (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. Za pristupnike na natječaj koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Osoba koja ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik na natječaj ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

EFOS na društvenim mrežama