Izbornik

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/ zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU  

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije (znanstvene grane organizacija i menadžment na Katedri za menadžment, organizaciju i poduzetništvo) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Pristupnici natječaja osim uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 101. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst te Obrazac 4. objavljeni su na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr/fakultet/pravilnici-i-statut/.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.
Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik/pristupnica ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “za natječaj za asistenta”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ekonomski fakultet u Osijeku objavit će Odluku Fakultetskog vijeća o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.efos.unios.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njezina donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog pristupnika/pristupnice objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.

Prijavom na natječaj, pristupnik/pristupnica daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

DEKAN

Prof. dr. sc. Boris Crnković

EFOS na društvenim mrežama