Izbornik

Natječaj za izbor jednog zaposlenika /zaposlenice na položaj I. vrste-voditelja Odjeljka/Ureda za upravljanje ljudskim resursima

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

 • jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj vrste-voditelja Odjeljka/Ureda za upravljanje ljudskim resursima u Pododsjeku/Uredu u područnoj službi za pravne i stručno-administrativne poslove u Odjelu u područnoj službi/Tajništvu Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika)

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22).

Kandidati natječaja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen integrirani preddiplomski  i  diplomski  sveučilišni  studij  iz  znanstvenog  područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo
 • poznavanje engleskog jezika
 • tri godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati natječaja obvezni su priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjeren preslik diplome o završenom integriranom preddiplomskom  i  diplomskom  sveučilišnom  studiju  iz  znanstvenog  područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo
 • preslik identifikacijske isprave
 • potvrda odnosno ispis elektroničkog zapisa o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili preslik ugovora)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika stupanj B2 u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (potvrda ili vlastoručno potpisan obrazac Izjave objavljen na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr)
 • popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.

Opis poslova položaja I. vrste-voditelj Odjeljka/Ureda za upravljanje ljudskim resursima objavljen je na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o sadržaju i načinu  pisanog testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za pisano testiranje/razgovor, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr.
Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj za zamjenu voditelja Odjeljka/Ureda za upravljanje ljudskim resursima.

Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca Privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku objavit će na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu te uz predhodnu suglasnost kandidata profesionalni životopis odabranog kandidata sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

EFOS na društvenim mrežama