Izbornik

Izv. prof. dr. sc. Marina Stanić

Kontakt info

  • Kabinet: br. 17
  • Telefon: 385 31 224 443
  • Email: marina.stanic@efos.hr

Termini konzultacija

  • Ponedjeljak, 13h do 14h
  • Popodnevne konzultacije prema dogovoru na marina.stanic@efos.hr

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Izvanredni profesor

Završni i diplomski radovi

Upute za pisanje diplomskih radova možete pronaći ovdje. Obrazac za prijavu teme završnog ili diplomskog rada se nalazi ovdje.

Prijedlozi tema diplomskih radova iz kolegija Poduzetnički menadžment nalaze se u tablici koja slijedi. Ukoliko student želi obraditi temu koja nije navedena u prijedlozima, a ulazi u gradivo obuhvaćeno kolegijem Poduzetnički menadžment, tema će biti prihvaćena.

R.b. Tema diplomskog rada
1. Analiza poduzetničkog mindseta na primjeru poduzetnika

Poduzetnički mindset podrazumijeva specifičan pogled na svijet, načine razmišljanja, mišljenja i stavove karakteristične za poduzetnike ili poduzetne pojedince. On obuhvaća sklonost pojedinca prema otkrivanju (ili stvaranju), vrednovanju i iskorištavanju prilika u okolini. Moguće ga je razvijati u različitim situacijama i karijernim odabirima – ne nužno samo u situaciji vođenja i upravljanja vlastitim poduzetničkim pothvatom. Teorijski okviri su identificirali osnovne dimenzije poduzetničkom mindseta, a u okviru ove teme studnet će imati priliku povezati navedene teorijske okvire sa stvarnim primjerima poduzetnih osoba.

2. Poduzetničko odlučivanje – efektualna i kauzalna logika

Područje efektuacije jedno je od novijih i vrlo atraktivnih znanstvenih područja istraživanja poduzetništva. U okviru kolegija Poduzetnički menadžment, efektuacija ulazi u kategoriju dodatnih tema koje stoje na raspolaganju studentima zainteresiranima za proučavanje novih tema koje tek ulaze u udžbenike iz poduzetništva. Efektualna i kauzalna logika predstavljaju dva antonima koji opisuju načine donošenja odluka kod poduzetnika eksperata (efektualna logika) i menadžera (kauzalna logika). U okviru ove teme, student će proučiti navedene pojmove, komparirati ih, te analizirati u kontekstu stvarnog poduzetnika i karakteristika okoline u kojoj poduzetnik egzistira.

3. Izazovi izgradnje upravljačkog tima u poduzetničkom pothvatu

Rast poduzeća, posebice brzi rast, jedan je od najvećih izazova u razvoju poduzetničkog pothvata. Ova tema se fokusira na izazove upravljanja ljudskim resursima, raspoređivanja odgovornosti i autoriteta kroz organizacijsku strukturu, te delegiranje pojedinih područja rada i kreiranje menadžerskih pozicija kroz primjer malog ili srednjeg poduzeća.

4. Izazovi upravljanja poslovnom okolinom iz perspektive malog poduzeća – primjer tvrtke X

Izgradnja poslovnih partnerstva, praćenje konkurencije, osluškivanje kupaca i vršenje utjecaja na njihove kupovne navike i ponašanje, odnosi s medijima, bankama i slično, područja su upravljanja poslovnom okolinom poduzeća koja u konačnici određuju uspjeh poslovnog pothvata. Kroz ovu temu, studenti će imati priliku primjenite konkrente alate za analizu poslovne okoline (poput matrice utjecaja dionika) na stvarnom poslovnom slučaju.

5. Osnaživanje poduzetničke kulture na primjeru tvrtke X

Izgradnja poduzetničke kulture unutar poslovnog pothvata zahtjevan je i dugotrajan proces koji podrazumijeva sustavski pristup i planiranje konkretnih aktivnosti. Nažalost, pod pritiskom svakodnevnih obaveza i fokusa na rješavanje kratkoročnih, često hitnih problema, poduzetnicima ne preostaje puno vremena za promišljanje strateškog pristupa izgradnji poduzetničke kulture. U okviru ovog rada, studenti će imati priliku povezati preporuke struke i teoretičara sa stvarnim primjerima dobre i loše prakse u ovom području.

6. Izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u malih i srednjim poduzetničkim pothvatima na primjeru tvrtke X

Mikro, mala, a često i srednja poduzeća, nemaju zaseban odjel za upravljanje ljudskim potencijalima, niti imaju zaposlene stručnjake iz područja psihologije koji bi sudjelovali u regrutiranju i selekciji novih zaposlenika, razvijanju postojećih djelatnika i definiranju kompenzacijskih politika. Ovim radom studenti će imati priliku usporediti i kritički vrednovati odnos preporuka sadržanih u stručnim HR knjigama i člancima sa stvarnom praksom odabranog poduzeća.

7. Poduzetnička perspektiva upravljanja marketingom na primjeru tvrtke X

Kroz ovu temu studenti će dodatno proširiti svoje znanje o specifičnim, često inovativnim, marketinškim aktivnostima koja stoje na raspolaganju malim i srednjim poduzećima poput guerilla marketinga, izgrađivanja konkurentske prednosti kroz opskrbni lanac i slično, a sve u kontekstu analize odabranog poduzeća.

8. Izazovi istraživanja tržišta iz perspektive malog i srednjeg poduzeća – primjer tvrtke X

Mala i srednja poduzeća obično ne raspolažu s velikim budžetima za istraživanje tržišta (za razliku od velikih korporacija). Ovim radom studenti će dobiti priliku istražiti načine, metode i aktivnosti koje menadžeri malih i srednjih poduzeća poduzimaju s ciljem boljeg razumijevanja potreba i navika kupaca.

9. Poduzetnička perspektiva upravljanja operacijama/kvalitetom/zalihama/materijalima na primjeru tvrtke X

U ovom tematskom području studenti imaju priliku povezati teorijske modele upravljanja operacijama, kvalitetom, zalihama i materijalima koje su usvojili na nastavi sa primjerima prakse malih i srednjih poduzeća. Pitanja koja se dodatno mogu produbiti i kritički analizirati se odnose na kritične faktore uspjeha u ovom području menadžmenta, definiranje pravila i politika, podjelu odgovornosti i autoriteta i slično.

10. Poduzetnička perspektiva upravljanja financijama na primjeru tvrtke X

Što je to financijska inteligencija i što ona znači za voditelja malog ili srednjeg poduzeća? Koje kompetencije poduzetnik mora imati kako bi mogao donositi informirane financijske odluke? Koje analize i alati mu stoje na raspolaganju u ovom segmentu poslovanja? Ova i slična pitanja obuhvaćena su predloženom temom diplomskog rada.

 

 

Prijedlozi tema završnih radova iz kolegija Menadžment novog proizvoda nalaze se u tablici koja slijedi. Ukoliko student želi obraditi temu koja nije navedena u prijedlozima, a ulazi u gradivo obuhvaćeno kolegijem Menadžment novog proizvoda, tema će biti prihvaćena.

R.b. Tema završnog rada
1. Upravljanje novih proizvodom ili uslugom – studija slučaja na primjeru poduzeća

U okviru studije slučaja studenti će kroz praktični primjer poduzeća prikazati sve faze razvoja novog proizvoda ili usluge, od generiranja ideje za novim proizvodom/uslugom, koncepta i dizajna do lansiranja proizvoda na tržište i komercijalizacije.

2. Inovacije i inovacijski proces kao temelj razvijanja konkurentske prednosti

Kroz ovu temu studenti će kritički analizirati i vrednovati povezanost i utjecaj različitih oblika inovacija na razvoj konkuretnosti poduzeća. Kroz analize primjera iz prakse hrvatskih poduzeća, studenti će identificirati kritična područja i izazove izgradnje konkurentske prednosti temeljene na inovativnosti.

3. Razvijanje inovativne organizacije na primjeru odabranog poduzeća

Razvijanje inovativne organizacije za menadžere znači balansiranje zahtjeva za efikasnošću poslovnih aktivnosti i procesa uz istovremeno stvaranje okruženja u kojem se djelatnici osjećaju slobodno, sigurno i motivirano da budu kreativni i proaktivni u svom segmentu posla. U fokusu ove teme su područja vezana za dizajn adekvatne organizacijske strukture, definiranje uloga, te razvijanje organizacijske kulture i klime koja će maksimizirati inovacijski potencijal poduzeća.

4. Izazovi upravljanja odjelom za istraživanje i razvoj

U ovoj temi studenti će imati priliku analizirati glavne trendove vezane za ulaganje u istraživanje i razvoj u ovisnosti o industriji, tipovima istraživanja, veličini poduzeća i sličnim kriterijima. Također, ova tema obuhvaća i glavne menadžerske odluke i izazove vezane za definiranje smjernica o području i razini ulaganja u I&R kritički analizirane kroz primjere hrvatskih i međunarodnih poduzeća.

5. Životni ciklus proizvoda – analiza slučaja na primjeru proizvoda/poduzeća

Kroz ovu temu studenti će dati teorijski pregled različitih modela životnog ciklusa proizvoda s naglaskom na specifičnosti i menadžerske izazove svake faze životnog ciklusa. U praktičnom dijelu, studenti će analizirati primjer životnog ciklusa odabranog proizvoda, identificirati i konstruktivno vrednovati glavne menadžerske odluke vezane za upravljanjem proizvodom u različitim fazama, te dati vlastite prijedloge za poboljšanja u upravljanju odabranim proizvodom.

6. Odabir koncepta, dizajn i testiranje novih proizvoda

U okviru ove teme studenti će imati priliku povezati i kritički analizirati procese i odluke vezane za odabir koncepta, dizajna i testiranja novih proizvoda na primjeru poduzeća koje posluje u Hrvatskoj u odnosu na teorijske okvire usvojene na nastavi. Naglasak u radu bi trebao biti na menadžerske odluke vezane za izbor koncpeta, rangiranje ideja ili projekata, te procjenu tržišnog udjela i profitnog potencijala novog proizvoda.

7. Poslovna analiza i razvoj marketinške strategije novog proizvoda

Naglasak u ovom radu je na povezivanju rezultata poslovne analize s odabirom strateških ciljeva i aktivnosti u definiranju marketinške strategije. Rad mora obuhvatiti kritičku analizu i vrednovanje praksi hrvatskog ili inozemnog poduzeća.

8. Testiranje tržišta i komercijalizacija

U okviru ovog rada studenti će imati prilike primjeniti ili kritički analizirati primjenu različitih alata i metoda za mjerenje sklonosti potrošača i tržišno testiranje proizvoda koje su teorijski pokrivene nastavnim planom kolegija.

9. Specifičnosti upravljanja novih uslugama

Menadžment novih usluga sadrži određene specifičnosti u odnosu na menadžment novih proizvoda. Stručna i znanstvena literatura puno bolje poznaje područje upravljanja novim proizvodima nego novim uslugama. Ova tema obuhvaća istraživanje specifičnosti upravljanja novim uslugama na temelju kritičke analize primjera dobre i loše prakse hrvatskih i međunarodnih uslužnih poduzeća.

10. Trendovi u razvoju novih proizvoda 

U posljednjih nekoliko desetljeća zamjetni su pojedini globalni trendovi u razvoju novog proizvoda. Koji su to trendovi, na koji način su mijenjali prakse u upravljanju novim proizvodima, što je moguće očekivati u budućnosti te što to sve znači za poduzeće koje svoju konkurentsku prednost želi temeljiti na razvoju novih i inovativnih proizvoda – pitanja su na koja će studenti imati prilike odgovoriti kroz pisanje rada u okviru ove teme.

 

Prijedlozi tema završnih radova iz kolegija Menadžment u trgovini nalaze se u tablici koja slijedi. Ukoliko student želi obraditi temu koja nije navedena u prijedlozima, a ulazi u gradivo obuhvaćeno kolegijem Menadžment novog proizvoda, tema će biti prihvaćena.

R.B. Tema završnog rada
1. Menadžment u trgovini – studija slučaja na primjeru poduzeća

U okviru studije slučaja studenti će kroz praktični primjer poduzeća prikazati područja odgovornosti i glavne aktivnosti menadžera u trgovini. Ova tema naglasak stavlja na empirijsko istraživanje kroz prikupljanje podataka intervjuom  i upitnicima.

2. Upravljanje okolinom poduzeća u djelatnosti trgovine

Cilj ovog rada je identificirati glavne elemente i utjecajne čimbenike okoline te ih pojedinačno analizirati koristeći alate poput PEST analize i matrice utjecajnih čimbenika.

3. Modeli menadžerskog odlučivanja

Cilj ovog rada je analizirati modele i načine donošenja menadžerskih odluka u kontekstu trgovinskim poduzećem. Mogućnosti primjene pojedinog modela odlučivanja ovise u količini i kvaliteti raspoloživih informacija, karakteristikama okoline te znanju i iskustvu menadžera. Ova tema obuhvaća kritički osvrt na modele odlučivanja koji menadžerima u trgovini stoje na raspolaganju.

4. Determinante organizacijskog dizajna

U ovoj temi studenti će imati priliku identificirati i analizirati glavne čimbenike koji utječu na područja organizacijskog dizajna poput određivanja organizacijske strukture, podjele autoriteta i definiranja raspona kontrole na primjeru konkretnog poduzeća.

5. Specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u trgovinskoj djelatnosti

Cilj ovog rada je na temelju identificiranih specifičnosti djelatnosti trgovine, kritički analizirati raspoložive aktivnosti ljudskih resursa vezano za privlačenje, razvoj i održavanje ljudskih potencijala, te dati prijedloge menadžerima o tome kako kroz politike upravljanja ljudskim resursima povećati ukupnu uspješnost poduzeća.

6. Stilovi vođenja

Svrha je ovog rada ukazati na važnost i raznolikost liderskih vještina i modela. Studenti će imati prilike istražiti na koji je način moguće mjeriti liderski kvocijent te primjenjujući neki od pouzdanih mjernih instrumenata liderskih vještina ocijeniti povezanost pojedinih stilova sa uobičajenim pokazateljima poslovnih rezultata poduzeća. Empirijsko istraživanje je obavezni dio ovog rada.

7. Ciljevi i aktivnosti kontrole poslovanja

Kroz ovu temu, student će imati priliku, na primjeru konkretnog poduzeća, kritički analizirati glavne aktivnosti u procesu preliminarne, tekuće i povratne kontrole.

8. Upravljanje promjenama u trgovinskoj djelatnosti

U okviru ove teme, student će imati priliku identificirati kako menadžeri percipiraju poticajne ali i ograničavajuće čimbenike u upravljanju promjenama, te koje tehnike vođenja promjena preferiraju i na koji način osiguravaju usvajanje novih obrazaca ponašanja. Ova tema uključuje empirijsko istraživanje kroz razgovor s menadžerom.

9. Etičke dileme menadžera u trgovini

Cilj ovog rada je kroz empirijsko istraživanje i razgovore s menadžerima identificirati glavne etičke dileme s kojima se susreću u poslovanju, te analizirati načine nošenja s etičkim izazovima.

10. Izazovi i trendovi u trgovinskoj djelatnosti

Dinamika promjena i kompleksnost okoline trgovinske djelatnosti usko su povezani s trendovima koji utječu na poduzeća koja posluju u trgovinskoj djelatnosti. Cilj ovog rada je identificirati i analizirati trendove i njihov utjecaj na upravljanje poduzećem u trgovini, te dati preporuke menadžerima kako se nositi s identificiranim izazovima.