Izbornik

Menadžment financijskih institucija

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Opis kolegija

Kod

ISVU:43340

Naziv kolegija

Menadžment financijskih institucija

Studijski program

Financijski menadžment

Razina programa

Diplomski studij

Ime nositelja kolegija

Domagoj Sajter

Studijska godina

2

Semestar

4

Status kolegija

Obvezni smjera

ECTS bodovi

5

Broj sati po semestru

Predavanja: 45 | Seminari: 15 | Vježbe: 0

Sadržaj kolegija

Uvod

Definiranje termina

Mjere rizika

BTF-ovi

VaR, cVaR

Ciljevi kolegija

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći samostalno definirati, izračunati, razlikovati i prepoznati različite vrste i mjere rizika (uključujući VaR i cVaR), relevantne novije financijske instrumente kao i pojave na financijskom tržištu, te će steći vještine rada u računalnom tabličnom kalkulatoru.

Obvezna literatura

Nastavni materijali: powerpoint prezentacije i bilješke s predavanja

Izborna literatura

Murphy, D.: Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management, Chapman and Hall/CRC, 2008.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Da

Samostalni zadaci: Da

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni:

Pismeni i usmeni: Da

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.