Izbornik

Menadžment financijskih institucija

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Kolokviji

Ispit se može položiti riješiti polaganjem tri kolokvija koja se izvode preko računala, na fakultetu, u sustavu Merlin/Loomen. Dakle, student mora imati vlastiti račun kod Carneta kako bi pristupio kolokvijima. Izlazak na prvi kolokvij se mora prijaviti, također putem Moodlea.
Student na kolokvije smije donijeti i koristiti sve nastavne materijale, štogod želi (osim mobitela), ali kolokvije piše isključivo sam, bez korištenja bilo kakvih komunikacijskih alata (e-maila, Facebooka, chata,…).

Prvi kolokvij je kratak i održat će se vrlo brzo nakon početka nastave. U njemu se cilja na ispitivanje poznavanja osnova Excela kroz rješavanje praktičnog zadatka. Njime se želi postići da studenti steknu osnovnu rutinu rada u Excelu kako bi im to koristilo kroz sljedeća dva “prava” kolokvija. Ne sadrži “teoretska” pitanja. Maksimalan broj bodova na prvom kolokviju je 7.
Gradivo za prvi kolokvij:
– Excel zadatak, osnovne funkcije sum, average, VLOOKUP, Goal Seek = 7 bodova
Drugi kolokvij obuhvaća prvi dio gradiva obrađenog na nastavi, uključujući i praktičnu vježbu izračuna i interpretacije nekih mjera (alfe, bete, Sharpeovog omjera, informacijskog omjera) na konkretnim primjerima iz prakse, rizika korištenjem Excela i web preglednika. Maksimalan ukupan broj bodova na prvom kolokviju je 23.
Gradivo za drugi kolokvij obuhvaća:
– Excel zadatak (alfa, beta, R2, Sharpe, Informacijski omjer) = sedam pitanja, svako po dva boda, ukupno 14 bodova
– jedno pitanje iz područja kreditnog rizika = 1 bod
– osam pitanja iz ostalog gradiva, uključujući regulativu = 8 bodova
Treći kolokvij obuhvaća drugi dio gradiva obrađenog na nastavi, uključujući i praktičnu vježbu izračuna i interpretacije Value-at-Risk mjera na konkretnim primjerima iz prakse, izradu i obradu pivot tablice, te izvođenje zaključaka iz dobivenih rezultata. Sadrži računska pitanja od kojih zahtjevnija pitanja nose po dva boda. Maksimalan ukupan broj bodova na drugom kolokviju je 30.
Gradivo za treći kolokvij:
– Excel zadatak (VaR po metodi var.-kovar. i povijesnoj + Sortinoov omjer) = osam pitanja, ukupno 14 bodova, od toga Sortino nosi 3 boda
– interpretacija VaR-a = 3 boda
– Excel zadatak izrade i analize pivot tablice = 13 bodova

Za prolaznu ocjenu ocjenu potrebno je prikupiti ukupno 61% svih bodova, a to je 37. Skala ocjenjivanja je sljedeća:
0 – 36 = N
37 – 44 = 2
45 – 54 = 3
55 – 60 = 4
37 – 40 = 2
41 – 50 = 3
51 – 60 = 4
za 5: MCS.
Bodovi sa sva tri kolokvija daju najvišu ocjenu vrlo dobar. Za ocjenu izvrstan odmah po završetku trećeg kolokvija treba riješiti dodatni zadatak koji se sastoji u kreiranju Monte Carlo simulatora za kalkulaciju cVaR-a.
Dodatni zadatak mogu rješavati i studenti koji nisu zadovoljni postignutom prolaznom ocjenom, za jednu višu ocjenu.

 

Termini kolokvija:

  • Treći kolokvij: 5. 6. 2019., 08:30h.
  • Uvidi u treći kolokvij i u dodatni zadatak: 6. 6. 2019. od 12:00 do 12:30h, kabinet 47.

Rezultati kolokvija

  • Rezultati svih kolokvija i ocjene (2019): http://tiny.cc/mfi2019ocjene
  • Studenti koji su zadovoljni ocjenom i prihvaćaju ju trebaju prijaviti ispit za prvi dostupni im rok.
    Oni koji nisu zadovoljni i žele izaći na ispit moraju to izjaviti usmeno, osobno, ili pisano, e-mailom, u roku od 24h od objave konačnih rezultata.