Izbornik

Međunarodni marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Šesti semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Opis kolegija

Kod

Naziv kolegija

Međunarodni marketing

Studijski program

Svi smjerovi

Razina programa

Preddiplomski studij

Ime nositelja kolegija

Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić; doc.dr.sc. Helena Štimac

Studijska godina

3.

Semestar

VI.

Status kolegija

Obvezni smjera, Izborni studija

ECTS bodovi

5 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja: 45 | Seminari: 15 | Vježbe:

Sadržaj kolegija

1. Međunarodni marketing kao znanstvena disciplina 2. Oblici međunarodnog marketinga 3. Okruženje međunarodnog marketinga 4. Ponašanje potrošača u međunarodnom marketingu 5. Istraživanje tržišta u međunarodnom marketingu 6. Organizacija međunarodnog marketinga 7. Planiranje i kontrola međunarodnog marketinga 8. Strategija međunarodnog marketinga 9. Marketing mix u međunarodnom marketingu 10. Trendovi razvoja međunarodnog marketinga

Ciljevi kolegija

Upoznavanje s koncepcijom međunarodnog marketinga i stjecanje temeljnih znanja o specificnim marketing aktivnostima gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu.

Obvezna literatura

Baban, Lj., Leko, M: Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1997.

Izborna literatura

1. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z.: Osnove međunarodnog marketinga, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

2. Grbac, B.: Izazovi međunarodnog tržišta, Ekonomski fakultet Rijeka, 2009.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Ne

Samostalni zadaci: Da

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni: Ne

Pismeni i usmeni: Da

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.