Izbornik

Matematika

Kolokviji

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra organizirat će se dva kolokvija koja će obuhvatiti teorijski dio i zadatke koji su usko povezani s gradivom obrađenim na predavanjima i vježbama. Maksimalan broj bodova na pojedinom kolokviju je 70. Za pristup drugom kolokviju, student treba na prvom kolokviju skupiti barem 21 bod. Za prolaznu ocjenu, student treba na svakom kolokviju skupiti barem 21 bod i ukupno postići barem 60 bodova. Konačna ocjena računa se prema sljedećoj tablici:

Bodovi 60-79 80-99 100-119 120-140
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)

Ukoliko student ispit ne položi preko kolokvija, kolegij polaže preko pismenog i usmenog dijela.

 

Primjeri kolokvija iz prijašnjih akademskih godina:

Akademska godina Prvi kolokvij Drugi kolokvij Treći kolokvij
2016./2017. matefos_1kol_2017 matefos_kol2_2017 3._kol_-_MATEFOS_2017
2015./2016. efos_kol1_2016  kol2_2016
2012./2013.  kol1_2013 kol2_2013 kol3_2013
2011./2012. .kol1_2012  kol2_2012 kol3_2012
2010./2011. kol1_2011 kol2_2011 kol3_2011
2009./2010. kol1_2010 kol2_2010 kol3_2010
2008./2009 kol1_2009 kol2_2009 kol3_2009