Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Umjetnost u izvještavanju društvene odgovornosti poduzeća

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Ivo Mijoč rođen je 28. lipnja 1978. godine u Požegi. Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu radio je u gospodarstvu više od pet godina na različitim rukovodećim mjestima. Od 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultet u Osijeku, kao asistent, na Katedri za financije i računovodstvo. 2011. godine biran je u suradničko zvanje višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana financije, na istoj katedri. 2012. godine biran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana računovodstvo. 2015. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Istovremeno, sudjeluje u izvođenju nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija (stručni, sveučilišni, preddiplomski, diplomski) kako unutar matične ustanove, tako i kao vanjski suradnik drugih institucija. Glavna područja istraživanja su računovodstvo, revizija, financije. U ukupnoj strukturi objavljenih radova publicirao je sljedeće radove (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (HZB)): 2 sveučilišna udžbenika, 30 (13 (a1)+17 (a2)) znanstvenih radova, 18 stručnih radova, 4 nastavna materijala za studente, doktorsku disertaciju te magistarski i diplomski rad. Provodi permanentnu izobrazbu i kontinuirano usavršavanje kroz pedagoško-psihološko izobrazbu, polaganje ispita za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske te program stručnog usavršavanja „C&B analiza troškova i koristi investicijskih projekata”. Član je više tuzemnih i međunarodnih udruga i organizacija te je primio niz nagrada i priznanja.

Opis događaja: U zadnje vrijeme, veliki broj trgovačkih društava (i drugih organizacija) želi poslovanje poboljšati te ga učiniti boljim i održivim. Pored toga, sve su prisutnija očekivanja kako bi profitabilnost trgovačkih društava trebala biti usklađena s “društvenom pravednošću” i zaštitom okoliša čime se dodatno pojačava uloga i važnost financijskog računovodstva. Navedena očekivanja postaju sve značajnija kako ulagači, kupci, trgovačka društava i ostali dionici uviđaju potrebu potpunog okretanja održivom gospodarstvu. Takvo izvještavanje o održivosti pomaže organizacijama u postavljanju ciljeva, mjerenju učinka i uvođenju (korektivnih) promjena s ciljem povećanja održivosti poslovanja. Kako bi izvještavanje bilo što praktičnije i korisnije nužan je standardizirani okvir. Danas se koristi okvir za izvještavanje o društvenoj odgovornosti Globalne inicijative za izvještavanje (tzv. GRI smjernice). Međunarodno dogovoreni podaci i mjerila omogućavaju da informacije sadržane u izvještajima o održivosti postanu dostupne i usporedive pružajući dionicima kvalitetne informacije. Ujednačenom praksom izvještavanja olakšava se proces donošenja odluka što, u konačnici, dovodi do kumulativnog učinka financijskog izvještavanja u kvantitativnom i kvalitativnom značenju.

PRIJAVA