Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativna angažiranost dionika u lokalnoj zajednici

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 120 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagač: mag. oec. Marina Bogdan, univ. spec.oec. Ivana Špiranović

Institucija: Ekonomska i Upravna škola Osijek

Kratki životopis:
Marina Bogdan, nastavnica gospodarske grupe predmeta u Ekonomskoj i Upravnoj školi Osijek.

Ivana Špiranović, rođena je u Osijeku 10. ožujka 1974. godine.Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku te diplomirala na Ekonomskom fakultetu smjer Marketing 2002. godine. 2015. godine obranila je završni rad na Posljediplomskom specijalističkom studiju “Organizacija i management”  te stekla naziv Sveučilišni specijalista organizacije i menagementa. U dosadašnjoj karijeri radila je petnaest godina u Coca Coli na mjestu voditelja prodaje. 2010. godine zapošljava se u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku, gdje je i danas zaposlena kao nastavnik ekonomske skupine predmeta.

Opis događaja: Učenici Ekonomske i Upravne škole Osijek i studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku će osmisliti kreativna rješenja postavljenih zadataka i prezentirati ih.

PRIJAVA