Izbornik

Financijski menadžment / Financijski menadžment 2

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Peti semestar
  • 5 ECTS bodova
  • Diplomski studij
  • Prvi semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Opis kolegija

Kod

FM-red:36476; FM-izv:204400; FM2-red: 43141; FM2-izv:203876

Naziv kolegija

Financijski menadžment / Financijski menadžment 2

Studijski program

Financijski menadžment (preddiplomski) / Menadžment (diplomski)

Razina programa

Preddiplomski studij, Diplomski studij

Ime nositelja kolegija

Domagoj Sajter

Studijska godina

3. / 1.

Semestar

V. / I.

Status kolegija

Obvezni smjera, Izborni studija

ECTS bodovi

5 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja: 30 | Seminari: 15 | Vježbe: 0

Sadržaj kolegija

NAPOMENA: kolegij se izvodi u preddiplomskoj nastavi smjera Financijski menadžment, i posebno (kao FM2) u diplomskoj nastavi smjera Menadžment

Chapter 1: The Role of Financial Management - Uloga financijskog menadžmenta Chapter 5: Risk and Return – Rizik i prinos Chapter 6: Financial Statement Analysis - Analiza financijskih izvještaja Chapter 7: Funds Analysis, Cash-Flow Analysis, and Financial Planning - Analiza sredstava, analiza novčanog toka i financijsko planiranje Chapter 8: Overview of Working Capital Management - Pregled upravljanja obrtnim kapitalom Chapter 9: Cash and Marketable Securities Management - Upravljanje gotovinom i utrživim vrijednosnicama Chapter 10: Accounts Receivable and Inventory Management - Upravljanje potraživanjima i zalihama Chapter 11: Short-Term Financing – Kratkoročno financiranje Chapter 12: Capital Budgeting and Estimating Cash Flows - Ocjena isplativosti ulaganja i procjena novčanog toka Chapter 13: Capital Budgeting Techniques - Tehnike ocjenjivanja isplativosti ulaganja Chapter 15: Required Returns and the Cost of Capital - Zahtijevani prinosi i trošak kapitala Chapter 16: Operating and Financial Leverage – Operativna i financijska poluga Chapter 17: Capital Structure Determination – Određivanje strukture kapitala Chapter 18: Dividend Policy – Politika dividendi Chapter 21: Term Loans and Leases - Dugoročni zajmovi i leasing

Ciljevi kolegija

1. opisati financijski menadžment kroz elementarne financijske koncepte 2. analizirati financijske izvještaje 3. vrednovati financijsko poslovanje poduzeća 4. ocijeniti isplativost ulaganja 5. procijeniti trošak kapitala 6. proporučiti optimalne načine i izvore financiranja

Obvezna literatura

Van Horne, Wachowicz: Osnove financijskog menadžmenta, Zagreb, Mate, 2014.

Izborna literatura

Brealy, A.R. and Myers, C. S.: Principles of Corporate Finance, sixth edition. Irwin McGraw Hill, Boston, 2000.

Novak Branko: Odlučivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Da

Samostalni zadaci: Ne

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni: Ne

Pismeni i usmeni: Ne

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.