Izbornik

Financijske izvedenice

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Drugi semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Opis kolegija

Kod

ISVU:146870

Naziv kolegija

Financijske izvedenice

Studijski program

Financijski menadžment

Razina programa

Diplomski studij

Ime nositelja kolegija

Domagoj Sajter

Studijska godina

1

Semestar

2

Status kolegija

Obvezni studija

ECTS bodovi

5

Broj sati po semestru

Predavanja: 30 | Seminari: 15 | Vježbe:

Sadržaj kolegija

Uvod u izvedenice

Definiranje termina

Opcije

Budućnosnice

Unaprijedni ugovori

Zamjene

Ostale izvedenice

Ciljevi kolegija

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći identificirati, opisati i razlikovati osnovne vrste izvedenica, vrednovati koristi i troškove pojedinih vrsta izvedenica, te prosuditi koja vrsta izvedenice bi bila korisna u određenom praktičnom poslovnom okruženju.

Obvezna literatura

D. Sajter: Uvod u financijske izvedenice, Osijek, 2013., udžbenik

Powerpoint prezentacije i bilješke s predavanja

Orsag, S., Izvedenice, HUFA, Zagreb, 2006.

Izborna literatura

Vukina, T., Osnove trgovanja terminskim ugovorima i opcijama, Infoinvest, Zagreb, 1996.

Lazibat, T., Brizar, B., Baković, T., Burzovno poslovanje – terminska trgovina, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2007.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Da

Samostalni zadaci: Da

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni: Ne

Pismeni i usmeni: Da

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.