Izbornik

Financijska tržišta i institucije

Opis kolegija

Kod

ISVU:27452

Naziv kolegija

Financijska tržišta i institucije

Studijski program

Svi sveučilišni preddiplomski studijski programi

Razina programa

Preddiplomski studij

Ime nositelja kolegija

izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Studijska godina

2.

Semestar

IV.

Status kolegija

Obvezni studija

ECTS bodovi

6 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja: 45 | Seminari: 15 | Vježbe: 0

Sadržaj kolegija

Privreda i financijski sustav

Financijska imovina i financijske transakcije

Kamatna stopa u financijskom sustavu

Međuovisnost kamatne stope i cijena vrijednosnih papira

Utjecaj inflacije, dospijeća, utrživosti i rizika neizvršenja obveza na kamatnu stopu

Utjecaj poslovnih ciklusa na kamatnu stopu

Tržište novca

Tržište obveznica

Tržište dionica

Komercijalne banke

Središnja banka

Investicijski fondovi

Mirovinski fondovi

Ciljevi kolegija

Studenti bi u okviru ovog predmeta dobili osnovna znanja o funkcioniranju financijskog sustava i njegovih tržišta te o ulozi financijskih institucija na ovim tržištima. Posebno bi se ukazalo na osnovne sudionike i njihov utjecaj na kretanje kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. U okviru predavanja studenti bi se upoznali s osnovnim kategorijalnim sustavom, a u okviru seminara bi se prikazivali primjeri kretanja cijena vrijednosnica na burzama te kamatnih stopa, uz izračunavanja ostvarenih prinosa za pojedine investicije.

Obvezna literatura

Novak, B.: Financijska tržišta i institucije – drugo izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005. Popis poglavlja za pripremu ispita nalazi se ovdje.

Izborna literatura

Rose, S. P.: Money and Capital Markets. Homewood Il., Boston, 1989

Madura, J.: Financial Markets and Institutions. West Publisher, N.Y., 1992

Veselica, V.: Financijski sustav u ekonomiji. Inženjering biro, Zagreb, 1995

Foley, B. J.: Tržište kapitala, Mate, Zagreb 1998

Hadjimichalakis, G.M. and Hadjimichalakis,G.K.:Contemporary Money, Banking, and Financial Markets-Theory and Practice. Irwin, Chicago, 1995

Kidwel, Peterson, Blackwell: Financial Institutions, Market and Money, Dryden Press,1993

Stigum, M.: The Money Market, Third Edition. Dow Jones-Irwin, Homewood. Ill., 1990

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Da

Vježbe: Ne

Samostalni zadaci: Ne

Multimedija i internet: Ne

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni: Ne

Pismeni i usmeni: Ne

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.