Izbornik

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u akademskoj 2020./2021. godini:

 • Članovi Fakultetskog vijeća po položaju (4)
 1. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan
 2. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu
 3. prof. dr. sc. Josip Mesarić, prodekan za znanost
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, prodekan za financije i organizaciju poslovanja
 • Članovi Fakultetskog vijeća u znanstveno-nastavnom zvanju (41)

Redoviti profesori u trajnom zvanju (12)

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 4. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 5. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 6. prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
 7. prof. dr. sc. Branimir Marković
 8. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 9. prof. dr. sc. Drago Ružić
 10. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 11. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 12. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić

Redoviti profesori (6)

 1. prof. dr. sc. Davor Dujak
 2. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 3. prof. dr. sc. Marija Ham
 4. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 5. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 6. prof. dr. sc. Željko Požega
 7. prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Izvanredni profesori (20)

 1. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 2. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 3. izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 4. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 5. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 6. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić
 7. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 8. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 9. izv. prof. dr. sc. Ivana Fosić
 10. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 11. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 12. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 13. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 14. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 15. izv. prof. dr. sc. Mladen Pancić
 16. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 17. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 18. izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
 19. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 20. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Docenti (3)

 1. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 2. doc. dr. sc. Ana Pap
 3. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 • Dva (2) predstavnika nastavnika u nastavnom zvanju (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 • Dva (2) predstavnika suradnika u suradničkom zvanju (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. dr. sc. Dario Šebalj, poslijedoktorand
 2. dr. sc. Dina Bičvić, asistentica
 • Jedan (1) predstavnik ostalih zaposlenika (mandat započeo 28. listopada 2019. godine)
 1. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za karijere studenata i alumni
 • Deset (10) studentskih predstavnika (mandat započeo 22. listopada 2019. godine)
 1. Rita-Krin Boduljak, predsjednica Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku
 2. Kristina Čubela
 3. Ivan Jerbić
 4. Alen Terzić
 5. Robert Kovač
 6. Jovana Vuković
 7. Alen Renka
 8. Ana Vuica
 9. Gabrijel Periša
 10. Marin Glavaš.

 

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora

 • početak mandata 28. rujna 2017.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, član
 3. prof. dr. sc. Branimir Marković, član

Odbor za završne i diplomske radove

 • početak mandata 25. listopada 2018.
 1. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo, član
 5. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, član

Povjerenstvo za nastavu i studente

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 3. prof. dr. sc. Marija Ham, član
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, član
 5. student Alen Terzić, član

Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, član
 3. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg, član
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Adela Has, mag. oec., član
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Ana Lebić, član
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, član
 2. Beba Madunović, dipl. oec., rukovoditeljica Odjela za analitiku, statistiku i informatiku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 1. prof. dr. sc. Davor Dujak, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član
 3. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost u Odsjeku za opće i administrativne poslove, član

Knjižnični odbor

 • početak mandata 10. srpnja 2019.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, viši knjižničar, voditeljica Knjižnice, član

Etičko povjerenstvo

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. izv. prof. dr. sc. Ivana Fosić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 3. doc. dr. sc. Dario Šebalj, član
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Ivana Rožac, dipl. iur., stručni suradnik za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, član
 • iz reda studenata:
 1. Tomislav Brdarić, student, član

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, član
 3. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, član
 5. doc. dr. sc. Dario Šebalj, član
 6. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Osijek, član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • početak mandata 18. prosinca 2015.
 1. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, član
 4. izv. prof. dr. sc. Julia Perić, član
 5. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann, član