Menu

Statute, Regulations & Decisions

U cilju što bolje informiranosti studenata, ali i cjelokupnog osoblja te zainteresiranih strana, donosimo ove pravilnike:

Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o radu knjižnice i čitaonice

Pravilnik o radu

Odluka o nagrađivanju izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Odluka o naknadi za tisak diplome na stranom jeziku

Strategija znanstveno-istraživačkog rada Ekonomskog fakulteta u Osijeku za razdoblje 2017.-2020.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za nastavu i studente na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Također, u nastavku možete pronaći važeće procedure:

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura za isplatu donacija, pomoći, subvencija i dr. transfera

Procedura zaprimanja i kontrole i isplate računa

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa o obračunu autorskih honorara

Plan osiguranja prijema priopćenja nadležnog centra 112

Upute o otvaranju, obračunu i isplatii putnih naloga

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2017. godinu