Izbornik

Ostalo osoblje

Tajnica fakulteta i voditelj svih ustrojstvenih jedinica

 • Biljana Graša, mag.iur. (biljana@efos.hr)

Službe

Računovodstvo:

 • Sandra Marić, mag.oec. – voditeljica računovodstva (samaric@efos.hr)
 • Jelena Mihaljević, mag.oec
 • Tanja Ljubo, pristup.oec.
 • Sanja Dokonal, pristup.oec.
 • Marija Bartolović

Referada:

 • dr.sc. Nada Milas Bosanac – voditeljica referade (nbosanac@efos.hr)
 • Željka Štulina, mag.oec.
 • Darko Matotek, mag.oec.
 • Dragana Slatinac, mag.oec.

Referada za poslijediplomske studije:

 • mr.sc. Slobodanka Stjepanović – voditeljica referade (sstjepa@efos.hr)
 • Oto Wilhelm, univ.spec.oec. (oto@psp.efos.hr)

Pravna služba:

 • Ivana Rožac, dipl.iur (ivana.rozac@efos.hr)
 • Vedrana Novokmet, dipl.iur

Knjižnica:

Dekanat:

 • Marina Biloš, struč.spec.oec. – voditeljica ureda dekana
 • Jadranka Kulundžić – administrativni referent

Skriptarnica:

 • Ninoslav Pleša, mag.oec. – voditelj skriptarnice

Pomoćno osoblje

Domar

Dostava

 • Vera Kovač – dostavljačica

Porta

 • Mara Salamun
 • Nada Artuković

Spremačice

 • Marija Bednjanić
 • Nada Fržuljević
 • Jerkica Kapular
 • Ljubica Martinović
 • Mirjana Špiranec
 • Ljiljana Šimić

Tehničko osoblje

 • Marko Bilić (marko@efos.hr)
 • Miroslav Palijan, pristup.oec. (miro@efos.hr)

Ured za kvalitetu

 • mr.sc. Nalanda Kantor – voditeljica ureda