Izbornik

Statute, Regulations & Decisions

U cilju što bolje informiranosti studenata, ali i cjelokupnog osoblja te zainteresiranih strana, donosimo ove pravilnike:

Odluka o organizaciji rada Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

Odluka o ustrojstvu Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku, pročišćeni tekst

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o završnim radovima i diplomskim ispitima, pročišćeni tekst

Odluka o imenovanju voditelja (mentora) studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2020./2021. godini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2020./2021. godini

Upute za pisanje studentskih radova

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, urednički pročišćen tekst

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o radu knjižnice i čitaonice

Pravilnik o radu

Odluka o nagrađivanju izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu zaposlenika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Izmjenama i dopunama Posebnog popisa za izlučivanje registraturnog gradiva

Strategija znanstveno-istraživačkog rada Ekonomskog fakulteta u Osijeku za razdoblje 2017.-2020.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Pravilnik o studentskoj stručnoj praksi

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122_17)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13_2012)

Odluka o mirovanju strucnih studija

Odluka o visini troškova u provedbi postupka vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe

Odluka o razlikovnim ispitama za upis diplomskih sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju Stegovnog povjerenstva za provođenje stegovnog postupka protiv nastavnika i suradnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

 

Također, u nastavku možete pronaći važeće procedure i obrasce:

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Dijagram tijeka (hodogram) za izdavanje narudžbenice

Procedura za isplatu donacija, pomoći, subvencija i dr. transfera

Procedura zaprimanja i kontrole i isplate računa

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa o obračunu autorskih honorara

Plan osiguranja prijema priopćenja nadležnog centra 112

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

Application forms – election to title, no.: 1234567 & 8

Consent form

Consent form for the collection and processing of personal data for the purpose of enrolment to doctoral study ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS