Izbornik

Statute, Regulations & Decisions

U cilju što bolje informiranosti studenata, ali i cjelokupnog osoblja te zainteresiranih strana, donosimo ove pravilnike:

Odluka o ustrojstvu Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku, pročišćeni tekst

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst

Pravila za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Management

Prilozi uz Pravila za izvedbu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Management

Statut Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Pravilnik o završnim radovima i diplomskim ispitima, pročišćeni tekst

Odluka o razlikovnim ispitima za upis sveučilišnih diplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Financijski menadžment u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Upravljanje opskrbnim lancem u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Menadžment u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Marketing u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika u akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o imenovanju voditelja (mentora) studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2022./2023. godini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2022./2023. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2022./2023. godini

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2022./2023. godini

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2022./2023. godini

Odluka o uvjetima ponavljanja 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj 2022./2023. godini

Upute za pisanje studentskih radova

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o radu knjižnice i čitaonice

Pravilnik o radu Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o poticanju i nagrađivanju znanstveno-istraživačkog i stručnog rada zaposlenika Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Strategija znanstveno-istraživačkog rada Ekonomskog fakulteta u Osijeku za razdoblje od 2023. do 2028. godine

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Pravilnik o studentskoj stručnoj praksi

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122_17)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 120/21.)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13_2012)

Odluka o mirovanju strucnih studija

Odluka o visini troškova u provedbi postupka vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

Odluka o imenovanju Stegovnog povjerenstva za provođenje stegovnog postupka protiv nastavnika i suradnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Uredba o uredskom poslovanju

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Popis dokumentarnog gradiva s Ekonomskog fakulteta u Osijeku rokovima čuvanja

Rješenje o odobrenju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i o odobrenju Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Odluka o rasporedu radnog vremena

 

Također, u nastavku možete pronaći važeće procedure i obrasce:

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Dijagram tijeka (hodogram) za izdavanje narudžbenice

Procedura za isplatu donacija, pomoći, subvencija i dr. transfera

Procedura zaprimanja i kontrole i isplate računa

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa o obračunu autorskih honorara

Plan osiguranja prijema priopćenja nadležnog centra 112

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

Application forms – election to title, no.: 1234567 & 8

Consent form for the collection and processing of personal data for the purpose of the tender – senior assistant