Izbornik

Statute, Regulations & Decisions

U cilju što bolje informiranosti studenata, ali i cjelokupnog osoblja te zainteresiranih strana, donosimo ove pravilnike:

Odluka o ustrojstvu Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Statut Ekonomskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku, pročišćeni tekst

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, siječanj 2022

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o završnim radovima i diplomskim ispitima, pročišćeni tekst

Odluka o imenovanju voditelja (mentora) studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2020./2021. godini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita u akademskoj 2021./2022. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita iz predmeta Informacijsko komunikacijska tehnologija (ICT) u bankarstvu u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita iz predmeta Financijsko računovodstvo u akademskoj 2020./2021. godini

Upute za pisanje studentskih radova

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, urednički pročišćen tekst

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o radu knjižnice i čitaonice

Pravilnik o radu Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o nagrađivanju izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu zaposlenika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Izmjenama i dopunama Posebnog popisa za izlučivanje registraturnog gradiva

Strategija znanstveno-istraživačkog rada Ekonomskog fakulteta u Osijeku za razdoblje 2017.-2020.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Pravilnik o studentskoj stručnoj praksi

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122_17)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 120/21.)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13_2012)

Odluka o mirovanju strucnih studija

Odluka o visini troškova u provedbi postupka vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

Odluka o razlikovnim ispitama za upis diplomskih sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Odluka o imenovanju Stegovnog povjerenstva za provođenje stegovnog postupka protiv nastavnika i suradnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odluka o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Uredba o uredskom poslovanju

Izmjene i dopune Posebnog popisa Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Rješenje o odobrenju Izmjena i dopuna Posebnog popisa Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Rješenje o odobrenju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Odluka o rasporedu radnog vremena

 

Također, u nastavku možete pronaći važeće procedure i obrasce:

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Dijagram tijeka (hodogram) za izdavanje narudžbenice

Procedura za isplatu donacija, pomoći, subvencija i dr. transfera

Procedura zaprimanja i kontrole i isplate računa

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa o obračunu autorskih honorara

Plan osiguranja prijema priopćenja nadležnog centra 112

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

Application forms – election to title, no.: 1234567 & 8

Consent form for the collection and processing of personal data for the purpose of enrolment to doctoral study ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS

Consent form for the collection and processing of personal data for the purpose of the tender – postdoctoral researcher